Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Obrazek użytkownika abcabc

By abcabc - Posted on 27 Marzec 2014

"3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:
...
10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych."

Witam. Czy przepis ten dotyczy nowo wydzielonych działek budowlanych uzyskiwanych w wyniku procedury PODZIAŁU nieruchomości czy też procedury SCALANIA I PODZIAŁU nieruchomości? O ile dobrze pamiętam nadzory w różnych województwach mają różne zdanie. Jak Wy się zapatrujecie?

Obrazek użytkownika wlisiec

Moim zdaniem przepis ten dotyczy określenia powierzchni działki budowlanej nowowydzielanej z art 93.1 ustawy o gosp. nieruchomościami, nie dotyczy procedury scalania i podziału, które opisuje art. 101.1 u.g.n.
Pomocnym może być wyrok IV SA/Wa 1047/11.

Warto zauważyć, że procedura scalania i podziału dotyczy "działek gruntu", tak więc nasze ustalenia, które w planie redagujemy zgodnie z par 4 pkt 8 rozp. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego p...., muszą odpowiadać określeniu parametrów działek GRUNTU, a nie działki budowlanej. Także w drugą stronę - formuując ustalenie z art. 15 ust.3 pkt 10 o minimalnej powierzchni działki budowlanej - nie dodajemy nic ponadto, tzn nie określamy frontów i kątów.
Do poczytania II SA/Gl 879/11
oraz mój ulubiony: II OSK 2335/10

Obrazek użytkownika knuraj

Od scalania i podziału jest art. 15 ust. 2 pkt 8 i nie sądzę, żeby w którymś z województw mieli zdanie, że art. 15 ust. 3 pkt 10 dotyczy procedury scalania i podziału.

Problem z tym przepisem jest inny.
Pytanie: czy przedmiotowe ustalenie odnosi się do podziału nieruchomości, prowadzonego w oparciu o rozdział III art. 93 i następnych ustawy o gospodarce nieruchomościami, na który wskazywałoby słowo „nowowydzielana”, czy do możliwości określenia minimalnej wielkości terenu objętego inwestycją, którym należy dysponować by uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, co w ten sposób można interpretować poprzez zawarcie słów „działki budowlanej"?
Działka budowlana, wmyśl definicji zawartej w ustawie o planowaniu, nie jest tożsama z działką gruntu - wynikiem podziału nieruchomości.
Działka budowlana może stanowić część działki ewidencyjnej (działki gruntu), działkę ewidencyjną bądź kila działek.

O wyjaśnienie powyższego zwróciłem się do ówczesnego Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wątpliwość została wyjaśniona w następujący sposób:

„w opinii Ministra minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej powinna być brana pod uwagę zarówno przez organy stosujące ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) jak i ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)”. (…) W sytuacji gdy plan miejscowy określa minimalną powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej organ wydający pozwolenie na budowę jest związany tym ustaleniem przy badaniu spełnienia przesłanki zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami (art. 4 i art. 35 ust. 1 pkt 1 Pb). Inne rozumienie art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy czyniłoby ten przepis bezprzedmiotowym, co przeczy zasadzie racjonalnego prawodawcy. W sytuacji, gdy po wejściu w życie planu miejscowego wydzielono na cele budowlane działki o powierzchni mniejszej niż przewidywana w planie, organ powinien odmówić wydania pozwolenia na budowę, niezależnie od innych wskazań planu odnośnie przeznaczenia terenu. Taka sytuacja (wadliwe wydzielenie) będzie miała charakter rażącego naruszenia prawa (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) przez organ wydający decyzję podziałową”.

Nasuwa się pytanie, skąd organ administracji architektoniczno-budowlanej miałby posiadać informację na temat terminu wydania decyzji podziałowej dla działki objętej inwestycją budowlaną?

Na powyższe nie potrafię odpowiedzieć. Dodam jedynie, że owo niedopracowanie tego zapisu, według przedstawiciela Ministerstwa jest wynikiem „wprowadzenia zmian do ustawy na podstawie „projektu poselskiego”” :-PNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 32 gości.