Jesteś tutajForums / Mity urbanistyczne / Sporządzanie miejscowych planów finansują tylko gminy

Sporządzanie miejscowych planów finansują tylko gminy


Obrazek użytkownika Piotr F

By Piotr F - Posted on 10 Listopad 2010

To ja dołożę swój mit - mit, że nie istnieją zlecenia "z wolnej ręki", a za wszystko płaci gmina

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Finansowanie sporządzania planów miejscowych przez "podmioty inne niż gmina" funkcjonuje praktycznie od początku 1995 r. i ma się dobrze. To raczej klasyczna tajemnica poliszynela.
Na marginesie tego mitu uważam,że ustawowa filozofia "gmina płaci za wszystko" jest korupcjogenna i powinna być niezwłocznie zaniechana.
W swoim projekcie ustawy planistycznej proponuję finansowanie kosztów sporządzania i realizacji ustaleń planów miejscowych inwestycji ponadlokalnego celu publicznego przez podmioty te cele realizujące.
Gmina płaci tylko za "swoje".

Obrazek użytkownika Piotr Piechocki

Ustawa o Samorządzie Gminnym: Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Art. 21. 1. Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.......
Gmina nie może więc nikogo zmusić do pokrywania kosztów, ale jeżeli ktokolwiek chce z "własnej nieprzymuszonej woli" uczestniczyć bezpośrednio w kosztach sporządzania planu to na podstawie cytowanego art. 9 ustawy o samorządzie gminnym może dojść do zawarcia stosownej umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Swoją drogą czy ktoś widział aby gminie udało się uzyskać środki z budżetu państwa na plan obejmujący inwestycję celu publicznego o znaczeniu krajowym itp, itd. wg ustawy.
Skoro państwo dla takich inwestycji powołuje specustawy, daje gminom do zrozumienia, żeby nie liczyły na budżet państwa w tej kwestii. Innymi słowy państwo wyraźnie daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowane powstawaniem planów miejscowych i udowadnia to przy każdej nadarzającej się okazji. W takiej sytuacji nie powinno zniechęcać gminy do poszukiwania swoistego sponsoringu.

Obrazek użytkownika Piotr F
Piotr Piechocki napisał/a:

Ustawa o Samorządzie Gminnym: Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Art. 21. 1. Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.......
Gmina nie może więc nikogo zmusić do pokrywania kosztów, ale jeżeli ktokolwiek chce z "własnej nieprzymuszonej woli" uczestniczyć bezpośrednio w kosztach sporządzania planu to na podstawie cytowanego art. 9 ustawy o samorządzie gminnym może dojść do zawarcia stosownej umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Swoją drogą czy ktoś widział aby gminie udało się uzyskać środki z budżetu państwa na plan obejmujący inwestycję celu publicznego o znaczeniu krajowym itp, itd. wg ustawy.
Skoro państwo dla takich inwestycji powołuje specustawy, daje gminom do zrozumienia, żeby nie liczyły na budżet państwa w tej kwestii. Innymi słowy państwo wyraźnie daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowane powstawaniem planów miejscowych i udowadnia to przy każdej nadarzającej się okazji. W takiej sytuacji nie powinno zniechęcać gminy do poszukiwania swoistego sponsoringu.

Nie miałem na myśli inwestycji celu publicznego, ani innych wymienionych w przytoczonym art.21 ust 2. Myślałem o interesie inwestora, nie będącym celem publicznym, w rozumiemiu przepisów prawa.

Obrazek użytkownika Piotr Piechocki

Udział innych podmiotów niż gmina w kosztach sporządzenia planu obejmującego inwestycje celu publicznego jest oczywisty aczkolwiek rzadko praktykowany. Mnie osobiście znany jest jeden przypadek, w którym miasto zafundowało gminie wiejskiej plan miejscowy na lokalizację oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną. Podając przepis z ustawy o samorządzie gminnym próbuję znaleźć podstawę prawną dla stosowanej praktyki finansowania planów przed podmioty zewnętrzne (prywatne). W cytowanym przepisie jest mowa o wykonywaniu zadań (własnych, czyli tych wszystkich, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W katalogu tych zadań na pierwszym miejscu wymienione są sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Ten zakres spraw jest regulowany między innymi przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Aby realizować to zadanie gmina musi posiadać co najmniej dwa narzędzia. Pierwszym i najważniejszym są środki finansowe. Drugim natomiast jest aparat wykonawczy. Darowizny mogą być dochodami gmin zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Darowizna może mieć charakter rzeczowy lub gotówkowy. Taką darowizną może być gotówka wpłacona na konto gminy lub opłacenie pracy projektantów sporządzających dokumenty planistyczne. Ponadto pozostają do wykorzystania jeszcze zasady określone w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednak możliwość wykorzystania tej ostatniej w planowaniu przestrzennym nie jest jeszcz dla mnie wystarczająco jednoznaczna. Co sądzicie o takim rozumowaniu.

Obrazek użytkownika Agata Legat

Pozwalam sobie przypomnieć temat i polecam artykuł we wczorajszej Gazecie Prawnej

http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/609488,gminy_sporzadzaj...

Obok kilku zdań o komentarza o który mnie poproszono zawiera ciekawy przegląd aktualnych stanowisk w zakresie "zewnętrznego" finansowania planów miejscowych- w tym Ministrestwa Transportu, Budownicywa i Gospodarki Morskiej i Przewodniczącego KRRiO.

Obrazek użytkownika Piotr F

Powszechną praktyką jest darowizna i ta praktyka jest zgodna z prawem. Inwestor może przekazać darowiznę nawet na poczet realizacji planu miejscowego pod jednym podstawowym warunkiem - nie może oczekiwać konkretnego rezultatu, wobec czego nie może rościć pretensji do gminy jeśli uchwalony mpzp nie będzie zawierał ustaleń, na podstawie których można zrealizować planowaną przez inwestora inwestycję.

Obrazek użytkownika ptaq

Pewnie się narażę ale nie zgadzam się z żadną zaproponowaną w tym wątku formą płatności, oprócz obowiązującej. Dlaczego? Planowanie ma być jednakowe dla wszystkich, a nie przede wszystkim dla tych, których bardziej na to stać i koniec.

Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski
ptaq napisał/a:

Pewnie się narażę ale nie zgadzam się z żadną zaproponowaną w tym wątku formą płatności, oprócz obowiązującej. Dlaczego? Planowanie ma być jednakowe dla wszystkich, a nie przede wszystkim dla tych, których bardziej na to stać i koniec.

Wydatki na inwestycje są różne i niektóre inwestycje nie mogłyby powstać tylko z tego powodu że gmina nie ma kasy na plan - to chyba nie jest wystarczający argument do tego by inwestycji nie realizować?Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 21 gości.