Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Zmiana planu - pytanie do prawników i nie tylko

Zmiana planu - pytanie do prawników i nie tylko


Obrazek użytkownika abcabc

By abcabc - Posted on 10 Styczeń 2014

Mam dylemat natury prawnej. Załóżmy, że na danym obszarze obowiązuje plan miejscowy "A". Czy jeżeli gmina ma zamiar sporządzać zmianę planu miejscowego "A" to rada gminy musi podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania ZMIANY PLANU "A" czy też może podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania PLANU "B", w części tekstowej którego (tego PLANU "B") zamieści się przepis uchylający plan "A"?
I jeśli może przystąpić do sporządzania PLANU "B" to automatycznie tu pojawia się też drugie pytanie - czy przystąpienie do sporządzania PLANU "B" mogłoby mieć identyczne brzmienie z przystąpieniem do sporządzania "PLANU A"?

Dlaczego pytam? Dlatego, że znacznie wygodniej jest opracowywać nowy tekst projektu planu w całości (czyli PLAN "B") niż grzebać się w ZMIANĘ PLANU "A" i zapisy typu "§ 3 otrzymuje brzmienie...", "dodaje się ust. 5 w brzmieniu" itd., czyli tak, jak zmiana z punktu prawnego powinna wyglądać (choć oczywiście mniejszość osób tak robi i w praktyce i tak opracowuje całkowicie nowy tekst, nawet jeśli jest to zmiana planu, a na końcu tego tekstu uchyla pierwotny plan, co nie jest poprawne - nie można zmienić planu, który się uchyliło).

Pytam też dlatego, ponieważ art. 3 ustawy głosi, że do zadań własnych gminy należy uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie ma w tym przepisie mowy o uchwalaniu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Owszem, jest i art. 27, zgodnie z którym zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany, ale już art. 17 (określający ten tryb) mówi o podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu (znów nie ma nic o zmianie).

Obrazek użytkownika s.w.

Po pierwsze należy dokonać analizy czy zasadne jest przystąpienie do zmiany planu miejscowego czy też sporządzenie nowego dokumentu. Przystąpienie do sporządzenia nowego dokumentu planistycznego jest szczególnie wskazane dla terenów na których obowiązują plany miejscowe uchwalone jeszcze w czasach gdy obowiązywała poprzednia ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Istotny jest również zakres zmian jakie mają zostać dokonane. Jeżeli zmiana ma dotyczyć jedynie korekt redakcyjnych bądź elementów mniej istotnych to na pewno bardziej racjonalne z punktu ekonomicznego jest przystąpienie do zmiany takiego planu. Dla terenu objętego obowiązującym PLANEM A można podjąć zarówno uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany PLANU A jak i uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia PLANU B. PLAN B nie musi zawierać w swojej treść przepisu dotyczącego uchylenia dotychczas obowiązującego PLANU B, ponieważ taki skutek wywołuje art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym przepisem "wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu".

[...] czy przystąpienie do sporządzania PLANU "B" mogłoby mieć identyczne brzmienie z przystąpieniem do sporządzania "PLANU A"? [...]
To pytanie jest dla mnie niezrozumiałe. Nic nie stoi na przeszkodzie aby uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego planu miejscowego miała identyczny tytuł jak planu obowiązującego, ale jednak powinno się te uchwały od siebie odróżniać np. poprzez dodanie do tytułu uchwały "II" co oznaczałoby, że jest to drugi (kolejny) plan miejscowy dla tego terenu. Taki zabieg sprawia, że procedura sporządzania planu miejscowego staje się bardziej przejrzysta.

Jeżeli uchwala się zmianę planu miejscowego poprzez przywołanie w tekście tej uchwały odesłań do pierwotnego tekstu uchwały, a na końcu uchwały w sprawie zmiany zamieszcza się przepis mówiący o uchyleniu całego "starego" planu to jest to zabieg nieprawidłowy.

W orzecznictwie jak i doktrynie podkreśla się, że organ uchwałodawczy gminy z uwagi na przysługujące mu władztwo planistyczne może samodzielnie wybrać czy przystąpi do zmiany czy też sporządzenia nowego planu miejscowego. Oba te rozwiązania są poprawne.

Obrazek użytkownika abcabc

Dziękuję bardzo za odpowiedź!

s.w. napisał/a:

Istotny jest również zakres zmian jakie mają zostać dokonane. Jeżeli zmiana ma dotyczyć jedynie korekt redakcyjnych bądź elementów mniej istotnych to na pewno bardziej racjonalne z punktu ekonomicznego jest przystąpienie do zmiany takiego planu.

Dlaczego jest to bardziej racjonalne z punktu ekonomicznego? Zmiana planu i plan sporządzane są przecież w takim samym trybie.

s.w. napisał/a:

[...] czy przystąpienie do sporządzania PLANU "B" mogłoby mieć identyczne brzmienie z przystąpieniem do sporządzania "PLANU A"? [...]
To pytanie jest dla mnie niezrozumiałe. Nic nie stoi na przeszkodzie aby uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania nowego planu miejscowego miała identyczny tytuł jak planu obowiązującego, ale jednak powinno się te uchwały od siebie odróżniać np. poprzez dodanie do tytułu uchwały "II" co oznaczałoby, że jest to drugi (kolejny) plan miejscowy dla tego terenu. Taki zabieg sprawia, że procedura sporządzania planu miejscowego staje się bardziej przejrzysta.

Tak, właśnie o to mi chodziło. Pomysł z "II" godny rozważenia.



Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 35 gości.