Urbanista, z którym współpracuję, zapytał mnie ostatnio, czy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie organ może zawiadamiać strony w drodze obwieszczenia ?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw poczynić pewną uwagę na temat ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego („KPA”), która wprowadziła nowy przepis – art. 49a w brzmieniu:
Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.
Z kolei przywołany w art. 49a KPA przepis art. 49 brzmi następująco:
1.  Jeżeli  przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przed wspomnianą nowelizacją orzecznictwo stało na stanowisku, że art. 49 KPA nie znajduje zastosowania do postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdyż jego użycie możliwe jest tylko wtedy, gdy zezwala na to przepis szczególny (zob. przykładowo, wyrok WSA  w Gliwicach z dnia 20 listopada 2013 r., II SA/Gl 989/13, LEX nr 1799062). Taki przepis szczególny przewiduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („UPZP”) tylko w odniesieniu do postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 53 ust. 1). Wprawdzie art. 64 ust. 1 UPZP nakazuje stosować, odpowiednio, do decyzji o warunkach zabudowy przepisy dotyczące  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ale wśród wymienionych tam przepisów brak jest art. 53 ust. 1.
Sytuacja zmieniła się jednak po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 49a KPA przewiduje bowiem wyraźnie, że zawiadomienia w formie obwieszczenia można dokonywać także wtedy, gdy nie wynika to z przepisu szczególnego, ale w postępowaniu administracyjnym bierze udział nie mniej niż 20 stron. Co istotne, przed rozpoczęciem powiadamiania stron w formie obwieszczenia należy poinformować je o tym na piśmie. W praktyce oznacza to doręczenie drogą pocztową pisma zapowiadającego zawiadamianie w formie obwieszczenia. Zauważmy, że gdyby nie ten ostatni warunek, istniałaby możliwość obwieszczania o decyzji o warunkach zabudowy i innych czynnościach organu administracji publicznej także w sytuacjach, w których strona nie byłaby znana z miejsca zamieszkania (siedziby), a nawet gdy nieruchomość miałaby nieuregulowany stan prawny (np. toczące się postępowanie spadkowe).  Nie można wykluczyć, że w taki sposób strony mogłyby zostać pozbawione czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. A zatem wzmiankowany obowiązek informowania ich przez organ na piśmie o zamierzonym sposobie powiadamiania w formie obwieszczenia przeciwdziała takim sytuacjom, jakkolwiek inwestorzy ubiegający się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy mogą uznać go za kłopotliwy.

Podziel się!