Nowe Prawo wodne, z dnia 20 lipca 2017r. zostało opublikowane 23 sierpnia 2017r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1566. Ustawa wchodzi w życie 2 stycznia 2018r. Wprowadza ona bardzo istotne zmiany w zakresie planowania przestrzennego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 88l Ustawy Prawo wodne) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym m.in. wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych.  Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, po spełnieniu określonych warunków, może co prawda, w drodze decyzji, zwolnić z tego zakazu, ale przepis ten powoduje spore zamieszanie na etapie uchwalania planów miejscowych (więcej o tym tutaj: https://www.urbanistyka.info/content/problem-z-obszarami-szczeg%C3%B3lnego-zagro%C5%BCenia-powodzi%C4%85-w-planach-miejscowych).
W nowej wersji Ustawy Prawo wodne ten bezwzględny zakaz został zniesiony, co nie oznacza, ze budowanie na tego typu obszarach będzie łatwiejsze. Projekty m.in. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą wymagały uzgodnienia z Wodami Polskimi (inaczej niż dotąd z RZGW) w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dokonując uzgodnienia, Wody Polskie będą uwzględniały prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego aktualne zagospodarowania i dotychczasowe przeznaczenie. Uzgodnienie będzie dokonywane w formie decyzji. W tej decyzji organ będzie określał wymagania lub warunki dla planowanej zabudowy i planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ponad to zgodnie z art. 166 ust. 14 Nowego Prawa wodnego zostanie określony w drodze rozporządzenia zakres wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposób ich ustalania. Mamy tylko nadzieję, że organ uzgadniający miejscowe plany, będzie pamiętał o tym, że wprowadzanie ustaleń warunkowych do planu miejscowego jest niezgodne z zasadami prawodawczymi.
Na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią będzie jak dotąd wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów kończy się jednak możliwość uzyskiwania indywidualnych decyzji (na wniosek inwestora) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, ponieważ jedyną stroną w postępowaniu o wydanie zgody na zabudowę na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią będzie wójt, burmistrz lub prezydent w procedurze uzgodnień planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Dla przypomnienia obecnie inwestor może wystąpić indywidualnie o zgodę na zabudowę do Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z nowymi przepisami obszary szczególnego zagrożenia powodzią będą musiały być uwzględnione m.in. w studiach i planach miejscowych (art. 166 nowego Prawa wodnego). Obecnie takiego wymogu prawnego nie ma – jest tylko dopuszczenie, choć w praktyce ten przepis ma niewielkie znaczenie, bo niezależnie od uwzględniania czy nieuwzględniania granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią miejscowy plan podlega uzgodnieniu w zakresie przeznaczenia tych obszarów na poszczególne funkcje.
Ponad to nowe Prawo wodne ogranicza stosowanie art. 36 ust 1 z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co ma uchronić gminy przed odszkodowaniami za ustalenia planów miejscowych nie wynikające z ich samodzielnych decyzji.
Tekst ustawy dostępny pod adresem: dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1566/1

Podziel się!