Nowe Prawo wodne, z dnia 20 lipca 2017r. zostało opublikowane 23 sierpnia 2017r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1566. Ustawa wchodzi w życie 2 stycznia 2018r. Wprowadza ona bardzo istotne zmiany w zakresie planowania przestrzennego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 88l Ustawy Prawo wodne) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz…

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Potrwają one do 22 września 2017r. Uwagi do tego projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać m.in. na adres email:kodeks@mib.gov.pl. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami zawód urbanisty będzie mógł być wykonywany tylko i wyłącznie przez osoby, które będą wpisane do centralnego rejestru osób posiadających…

Zgodnie z materiałem zawierającym projekt przepisów wprowadzających ustawę o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach osoby posiadające uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty i czynnie wykonujące ten zawód 5 lat przed wejściem w życie ustawy będą miały prawo do wpisu do centralnego rejestru urbanistów bez konieczności zdawania egzaminu.