Uchwała reklamowa to obecnie jedyna droga do ochrony przestrzeni przed chaosem reklamowym.

Kraków to kolejne z największych polskich miast, które chce uregulować zasady lokalizacji nośników reklamowych na swoim terenie. Jest to efekt wprowadzonej w 2015r. zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  na mocy tzw. “ustawy krajobrazowej”, której celem miało być wzmocnienie narzędzi do ochrony krajobrazu. Zgodnie z tą zmiana “Rada gminy może ustalić w formie uchwały [zwanej “uchwałą reklamową”] zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Do czasu wejścia w życie tej zmiany, samorządy mniej lub bardziej regulowały te kwestie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie obowiązujące plany miejscowe, uchwalone przed dniem wejścia w życie ww. zmiany, zachowują swoją moc, z zastrzeżeniem, że przepisy odnoszące się do zasad sytuowania nośników reklamowych przestaną obowiązywać, z dniem wejścia w życie uchwały reklamowej (zostaną zastąpione przez regulacje zawarte w tej uchwale). Jak powszechnie wiadomo, planami miejscowymi pokryte jest ok. 30% powierzchni kraju. Są jednak gminy, które te pokrycie mają na znacznie niższym poziomie – nawet bliskim 0. Część z obowiązujących planów sporządzona była na podstawie nieobowiązujących już przepisów i ich zakres odbiega w sposób zasadniczy od obowiązujących wymogów stawianych tego typu opracowaniom. Inne po prostu nie regulują kwestii sytuowania nośników reklamowych. W rezultacie wiele obszarów pozbawionych jest jakiejkolwiek ochrony przed ekspansją i chaosem reklamowym – co zresztą w wielu miejscach widać gołym okiem. W świetle obowiązujących przepisów jedynym rozwiązaniem jest uchwalenie “uchwały reklamowej”. Warto dodać, że po uchwaleniu takiej uchwały, samorządy będą mogły nakładać kary, za złamanie przepisów w niej zawartych.

Ponad 300 uwag. Zakaz grodzenia bloków wywołał największe kontrowersje.

Prezydent Miasta Krakowa w czerwcu przyjął i przekazał pod obrady Rady Miasta Krakowa “uchwałę reklamową”. W trakcie prac nad nią spłynęło ponad 300 uwag. Pochodziły one zarówno od osób fizycznych, organizacji, jak i firm. Najwięcej z nich dotyczyło zasad i warunków budowy ogrodzeń, projekt uchwały wyklucza bowiem całkowity zakaz grodzenia nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami wielorodzinnymi. To wywołało największe kontrowersje. Zgłaszający uwagi wskazywali również na nieuzasadnione ograniczenie prawa własności w związku z przepisami dotyczącymi zasad i warunków lokalizacji nośników reklamowych. Większość uwag została odrzucona. Jeżeli Rada Miasta Krakowa zdecyduje się przyjąć przedmiotową uchwałę we wrześniu, to wejdzie ona w życie 1 stycznia 2019r, a termin na dostosowanie się do jej przepisów minie po 2 latach.

Niemal pewne zaskarżenie. 

Patrząc na ilość uwag, oraz na losy innych uchwał reklamowych w największych miastach Polski, zaskarżenie tej uchwały (jako aktu prawa miejscowego) do sądu administracyjnego jest niemal pewne. Oczywiście samo zaskarżenie uchwały nie przesądza o jej losie. Po jej uchwaleniu będzie ona obowiązywała tak długo jak długo nie zapadnie prawomocny wyrok, który uchyli jej stosowanie. Może to potrwać nawet 2 lata.


Jak oceniacie zmiany wprowadzone ustawą krajobrazową? Uważacie, że uchwały reklamowe mają szanse wpłynąć na jakość przestrzeni w polskich miastach? Podzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami na forum.

 

Podziel się!