Podzielając stanowisko Towarzystwa Urbanistów Polskich, z dnia 25 października br ws. projektu nowej ustawy o architektach, Portal Urbanistyka.Info, również konstatuje, iż zaproponowane  w nim zapisy odnoszące się (wkraczające) w domenę wykonywania aktów planistycznych na szczeblu lokalnym oraz regionalnym (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. projektu ustawy) są niemożliwe do zaakceptowania, zważywszy na fakt braku wymogu właściwego przygotowania i doświadczenia zawodowego architektów, które to przygotowanie i doświadczenie jest obligatoryjnym warunkiem przynależności do samorządu zawodowego architektów (art. 9 cyt. ustawy).

Jest to szczególny przykład nieporozumienia legislacyjnego co do zasadniczej odrębności obu zawodów. Przywołane zapisy jak i intencja ich wprowadzenia są zupełnie niezrozumiałe w kontekście całkowitej deregulacji zawodu urbanisty, jaka nastąpiła w związku z wcześniej podjętymi działaniami legislacyjnymi (ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U. 2014 poz. 768) oraz brak, wskutek tej deregulacji do chwili obecnej, jasno sprecyzowanych kryteriów wykonywania tego zawodu, jak także odrębności kształcenia architektów oraz urbanistów i specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, weryfikowanych dopiero długoletnim doświadczeniem zawodowym. Dotyczy to także przedstawionego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projektu ustawy pn. przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa w zakresie odnoszącym się do sporządzania tzw. decyzji lokalizacyjnych.

Stąd też, działania legislacyjne, w świetle również wcześniejszych prac nad tzw. kodeksem urbanistyczno – budowlanym, powinny zmierzać do odrębnego uregulowania zawodu urbanisty, natomiast działania zmierzające do nadania szerokich uprawnień w zakresie planowania przestrzennego architektom uznajemy – w świetle powyższego – za całkowicie bezzasadne i daleko wykraczające poza przygotowanie zawodowe sensu stricto, zwłaszcza w kontekście potencjalnej kolizji interesów (występowania w podwójnej roli) w zakresie stanowienia prawa miejscowego i jednocześnie jego „konsumowania” w postaci realizacji konkretnych zamierzeń inwestycyjnych konkretnych inwestorów.

 

Redakcja Urbanistyka.info

dr Łukasz Grzesiak

mgr Filip Sokołowski

 

Podziel się!