W poniedziałek 28 października w Hotelu Sopot, w Sopocie odbyło się Seminarium Urbanistyczne dotyczące wpływu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych na planowanie przestrzenne w gminach. Było to pierwsze seminarium organizowane przez Portal Urbanistyka.Info we współpracy ze Stowarzyszeniem Urbanistów Północnej Polski. Otworzył je Prezes Stowarzyszenia Urbanistów Północnej Polski, urbanista i architekt Pan Paweł Łukowicz. Uczestniczyło w nim blisko 60 osób. Byli to głównie przedstawiciele samorządów, ale również urbaniści oraz przedstawiciele branży wiatrowej. Tematyka spotkania była nieprzypadkowa, ponieważ w lipcu tego roku skończyły obowiązywać przepisy przejściowe, które umożliwiały gminom wydawanie warunków zabudowy w strefach oddziaływania elektrowni wiatrowych, wyznaczonych na podstawie nowych przepisów. Spowodowało to duże poruszenie wśród samorządów, które na swoim terenie posiadają działające elektrownie lub są w strefach oddziaływania istniejących bądź planowanych elektrowni. Jak można było się przekonać podczas jednej z prelekcji, jest to problem ogólnopolski. W strefach oddziaływania wyznaczonych tylko od istniejących elektrowni znajduje się blisko pół tysiąca gmin. Prawdopodobnie drugie tyle znajduje się w strefach oddziaływania od elektrowni planowanych w obowiązujących planach miejscowych. To właśnie te planowane elektrownie wzbudzają najwięcej emocji. Z jednej strony zapisy ustawy sprawiają, że ich realizacja jest mocno ograniczona, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwa, a z drugiej nakazują respektowanie odległości od planowanych elektrowni wiatrowych chociażby w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową. Temat warunków zabudowy, możliwości ich wydawania ale też zmiany wywołał burzliwe dyskusje. Podobnie było z tematem dotyczącym możliwości zmiany studium, w kontekście braku przepisów przejściowych. Uczestnicy seminarium mieli okazję porozmawiać o tych zagadnieniach z m.in. Panią Tatianą Tymosiewicz, której prelekcje wywołują zawsze największe emocje wśród dyskutantów. Pani Tatiana jako prawniczka, zaangażowana w prace związane z opracowywaniem rozwiązań systemowych oraz tworzeniem przepisów m.in. z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, szeroko omówiła regulacje zawarte w omawianej ustawie i odpowiadała na wątpliwości związane ze stosowaniem tych przepisów w praktyce.

Ja z kolei w mojej prezentacji skupiłem się na skutkach wprowadzenia nowych regulacji dla możliwości rozwoju zabudowy w gminach, a w części warsztatowej omówiłem sposób tworzenia map oddziaływania elektrowni wiatrowych na podstawie gminy Potęgowo oraz wykonywania dodatkowych analiz w celu delimitacji granic obszarów i ustalania priorytetów dla działań planistycznych w kontekście możliwości wykorzystania przepisów przejściowych zawartych w omawianej ustawie. Omówiłem również przykład źle sporządzonego planu miejscowego pod lokalizację elektrowni wiatrowych, którego ustalenia mogą uniemożliwić realizację planowanej inwestycji.

Uczestnicy spotkania z dużym zaciekawieniem przyjęli również prelekcję Pana Michała Kaczerowskiego, prezesa Firmy Ambiens, specjalizującej się w doradztwie środowiskowym, w tym dla branży wiatrowej. Pan Michał mówił o skutkach wprowadzenia zasady 10xH dla rozwoju projektów wiatrowych w Polsce, o przyszłości energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej, ale także o „przewinieniach” branży, które po części przyczyniły się do wprowadzenia sztywnych odległości od zabudowań mieszkalnych. Odnosząc się do przyszłości wskazał, że przyjęte w polskim prawie rozwiązania nie podążają w żaden sposób za rozwojem technologicznym i zmuszają do korzystania z mało efektywnych maszyn. Wyraził jednocześnie nadzieje, że niebawem przepisy się zmienią i ta zmiana nie pójdzie w kierunku zmniejszenia 10xH na np. 5xH, bo każde rozwiązanie oparte na wysokości nie uwzględnia faktycznego oddziaływania elektrowni wiatrowych.

 

Konferencja zakończyła się wspólnym lunchem serwowanym w hotelowej restauracji. Każdy z uczestników otrzymał od nas materiały konferencyjne. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w naszym Seminarium. Dziękujemy serdecznie również naszemu Zespołowi za przygotowanie Seminarium.

Podziel się!