W piątek późnym wieczorem (17 kwietnia) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tego samego dnia ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 695. Zaczęła obowiązywać 18 kwietnia 2020r.

Ustawa wprowadza istotne zmiany dla procedur planistycznych tj. odblokowuje bieg terminów:

  1. opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, przez organy, o których mowa odpowiednio w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, art. 37b ust. 2 pkt 3–7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  2. opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez organy, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730, 1696 i 2020);
  3. których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1–2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, nie dotyczy terminów na:

  1. przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  2. zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  3. zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 60 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Odwieszenie wstrzymanych terminów odbywa się z mocy prawa, to oznacza, że jeżeli etap zbierania wniosków lub etap uzyskiwania opinii i uzgodnień był w trakcie, to z automatu przedłuża się on o czas trwania zawieszenia. Nie ma potrzeby podejmowania żadnych dodatkowych czynności.

Nie rozwiązana pozostaje kwestia wyłożenia do publicznego wglądu i organizacji dyskusji publicznych. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przeprowadzenia tego etapu procedury planistycznej. Takie rozwiązania mają znaleźć się w tarczy 3.0.

Podziel się!