Zdania na temat wpływu tzw. tarczy antykryzysowej na procedury planistyczne były bardzo podzielone, jednak większość gmin po 31 marca zdecydowała się wstrzymać swoje działania planistyczne. Pewne zmiany przyniosła tzw. tarcza 2.0 czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), która to po 18 kwietnia wyłączyła z obowiązku stosowania przepisów o wstrzymaniu biegu terminów procedury planistyczne w zakresie przystąpienia oraz opiniowania/uzgadniania. W ustawie tej pominięto jednak etap wyłożenia do publicznego wglądu, przez co część organów nadzoru krytycznie wypowiadała się na temat możliwości przeprowadzenia tego etapu zgodnie z prawem. Wątpliwości te rozwiewa ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) [tzw. tarcza 3.0], która zgodnie z art. 46 pkt 20 uchyla art. 15zzr i art. 15zzs z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na procedury planistyczne.

Terminy, których bieg nie rozpoczął się (na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ww. ustawy), rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Terminy, których bieg uległ zawieszeniu (na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ww. ustawy), biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa została opublikowana 15 maja 2020r. i z pewnymi wyjątkami weszła w życie 16 maja 2020r.  

 

Możliwość wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu nadal pozostawała nierozwiązana.  

Podziel się!