Koleżanki i Koledzy, którzy byli członkami samorządu zawodowego urbanistów w dniu 21 lipca 2014 r, zapraszamy na I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, który odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6. Przedmiotem obrad Zjazdu będą wybory Prezesa, Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej oraz sprawy finansowe…

  Polskie miasta są coraz bardziej konkurencyjne. Starają się przyciągnąć uwagę firm, inwestorów, przedsiębiorców, studentów i turystów. Jak wypadają na tle innych miast pod względem infrastruktury, kapitału ludzkiego, jakości życia i promocji? Dlaczego tworzenie wizji i długofalowej strategii rozwoju miast jest takie ważne? Prezydenci oraz urzędnicy ds. rozwoju polskich miast będą podejmować te tematy podczas…

  Planowanie przestrzenne wymaga szybkich, celowych i skutecznych działań, które pozwolą ograniczyć najistotniejsze problemy i umożliwią efektywne kształtowanie przestrzeni. Przygotowany przez resort projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tzw. mała nowelizacja), został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Mała nowelizacja jest wstępem do kompleksowych zmian systemowych,…

  Miniony rok można spokojnie nazwać rokiem troski o polską przestrzeń. Wyszły dwa nowe leki na jej bolączki: jeden to ustawa krajobrazowa, a drugi to ustawa o rewitalizacji. Krajobrazową zostawię w spokoju, bo najprawdopodobniej z racji tego, że weszła w życie jako pierwsza, jest dziś tematem topowym wszelkich konferencji. Skupię się na tej drugiej, a…

Ustawa o rewitalizacji wywołała temat analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Wymóg ich sporządzania nie jest co prawda niczym nowym, podobnie zresztą jak i kwestia uchwał w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. Rady gmin są zobowiązane do ich podejmowania raz w czasie trwania kadencji. Problem w tym, że wiele gmin takich uchwał nie posiada,…

  Każdy kij ma dwa końce… zdaje się, że nie wszyscy mają tego świadomość przyklaskując nowym pomysłom na walkę z wiatrakami. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych „broniąc” ludzi przed całym złem przypisywanym wiatrakom, zabiera wielu z nich prawo do gospodarowania ich własnością. Prawo to gwarantowała (tzn. jeszcze nadal gwarantuje) Konstytucja RP oraz…

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przyjęta ostatecznie przez Sejm dnia 14 kwietnia 2016 r., wejdzie w życie dnia 30 kwietnia 2016 r. Niewiele czasu pozostało więc inwestorom, którzy chcieliby zapewnić sobie elastyczny obrót udziałami lub akcjami w spółkach, będących właścicielami nieruchomości rolnych. Istota nowej…

  Blisko 2 miesiące temu, w artykule „Ustawa odległościowa uderzy we właścicieli gruntów” pisałem , że wprowadzenie ustawy ograniczy prawo do gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się w odległości bliższej niż 2km od każdej istniejącej elektrowni wiatrowej i to niezależnie od zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Nie trudno było wówczas odnieść wrażenie, że ustawodawca nie przewidział skutków…

Na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich dostępne są materiały z konferencji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta. Nowe wyzwania w świetle  zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  2015 r.”  zorganizowanej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, na zlecenie  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, w terminach  20 kwietnia 2016…