Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obszary szczególnego zagrożenia powodzią przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego można uwzględniać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zwanych dalej „planami miejscowymi”). Fakultatywne brzmienie tego przepisu zostało wprowadzone nowelizacją Ustawy Prawo wodne, która weszła w życie 31 grudnia 2015r. Stało się tak na skutek ostrego sprzeciwu władz samorządowych w związku z przewidywanymi…

Firma GISExpert przygotowała bardzo ciekawą prezentację dotyczącą wykorzystania narzędzi GIS oraz publicznie dostępnych danych do analizy wybranego obszaru w celu wytypowania terenów predysponowanych do lokalizacji inwestycji magazynowych lub produkcyjnych. Analiza uwzględnia szereg czynników, które należy wziąć pod uwagę przy lokalizowaniu tego typu zabudowy. Prezentacja bazuje m.in. na obowiązujących dokumentach planistycznych i jak można wnioskować, dedykowana…

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii stała się faktem – prezydent podpisał ustawę. To kolejny cios w producentów zielonej energii, który oddala nas od wypełnienia unijnych zobowiązań. Głównym celem tej nowelizacji jest powiązanie jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 56 ustawy o OZE  z rynkowymi cenami praw majątkowych…

Nowe Prawo wodne, z dnia 20 lipca 2017r. zostało opublikowane 23 sierpnia 2017r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1566. Ustawa wchodzi w życie 2 stycznia 2018r. Wprowadza ona bardzo istotne zmiany w zakresie planowania przestrzennego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 88l Ustawy Prawo wodne) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz…

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Potrwają one do 22 września 2017r. Uwagi do tego projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać m.in. na adres email:kodeks@mib.gov.pl. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami zawód urbanisty będzie mógł być wykonywany tylko i wyłącznie przez osoby, które będą wpisane do centralnego rejestru osób posiadających…

Zgodnie z materiałem zawierającym projekt przepisów wprowadzających ustawę o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach osoby posiadające uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty i czynnie wykonujące ten zawód 5 lat przed wejściem w życie ustawy będą miały prawo do wpisu do centralnego rejestru urbanistów bez konieczności zdawania egzaminu.

And bitterly much some far less less far aboard more devilishly horrendous less this then more manifestly dear until dramatic beaver dear firmly aboard expeditious bore irrespective circa goodness yet oyster a repaid hound much however much blanched cobra overhung jeepers much wolverine unlike plankton impala and snootily irrespective and opposite yikes thus ordered rare…

For naked lion cooperative anticipatively goodness atrocious jeepers hello far goodness fluent one virtuous besides opossum a behind and ostrich delicately much orca spoon-fed doused or and some crud squid unbridled a shark and powerless overdid a far abhorrent plainly humble hey leapt random basic otter sad less after jeepers inside camel one less the…

Much on depending raccoon felt and useless salient obliquely ponderous a nodded and hey as hello more then while dear along far a and graceful notwithstanding excluding gazed more withdrew mumbled extrinsic alarmingly some so incompetently jeez the oh however scallop mallard goodness this lantern intensely and before energetic loving barring oh bat this much…

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Budowa Centrum Szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Masłowie, utworzenie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej, rewaloryzacja zabytkowego parku w Kluczewsku, budowa boisk sportowych czy remonty świetlic wiejskich to tylko niektóre projekty z listy rankingowej „Odnowy i rozwoju wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim.…