Ustawa o rewitalizacji wywołała temat analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Wymóg ich sporządzania nie jest co prawda niczym nowym, podobnie zresztą jak i kwestia uchwał w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. Rady gmin są zobowiązane do ich podejmowania raz w czasie trwania kadencji. Problem w tym, że wiele gmin takich uchwał nie posiada,…

  Każdy kij ma dwa końce… zdaje się, że nie wszyscy mają tego świadomość przyklaskując nowym pomysłom na walkę z wiatrakami. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych „broniąc” ludzi przed całym złem przypisywanym wiatrakom, zabiera wielu z nich prawo do gospodarowania ich własnością. Prawo to gwarantowała (tzn. jeszcze nadal gwarantuje) Konstytucja RP oraz…

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przyjęta ostatecznie przez Sejm dnia 14 kwietnia 2016 r., wejdzie w życie dnia 30 kwietnia 2016 r. Niewiele czasu pozostało więc inwestorom, którzy chcieliby zapewnić sobie elastyczny obrót udziałami lub akcjami w spółkach, będących właścicielami nieruchomości rolnych. Istota nowej…

  Blisko 2 miesiące temu, w artykule „Ustawa odległościowa uderzy we właścicieli gruntów” pisałem , że wprowadzenie ustawy ograniczy prawo do gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się w odległości bliższej niż 2km od każdej istniejącej elektrowni wiatrowej i to niezależnie od zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Nie trudno było wówczas odnieść wrażenie, że ustawodawca nie przewidział skutków…

Na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich dostępne są materiały z konferencji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta. Nowe wyzwania w świetle  zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  2015 r.”  zorganizowanej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, na zlecenie  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, w terminach  20 kwietnia 2016…

Małgorzata Donderowicz, Patryk Kaczmarek AKNGP Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej już od 2014 roku zajmuje się projektem naukowo-badawczym Poznańska Mapa Barier. Mapa powstała w wyniku inspiracji Warszawską Mapą Barier przy współpracy z Poznańskim Stowarzyszeniem „Inwestycje dla Poznania”. W tym roku postanowiliśmy przedstawić publicznie wyniki naszych badań. W…

Urbanista, z którym współpracuję, zapytał mnie ostatnio, czy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie organ może zawiadamiać strony w drodze obwieszczenia ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw poczynić pewną uwagę na temat ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego („KPA”), która wprowadziła nowy przepis –…

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obszary szczególnego zagrożenia powodzią przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego można uwzględniać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zwanych dalej „planami miejscowymi”). Fakultatywne brzmienie tego przepisu zostało wprowadzone nowelizacją Ustawy Prawo wodne, która weszła w życie 31 grudnia 2015r. Stało się tak na skutek ostrego sprzeciwu władz samorządowych w związku z przewidywanymi…

Firma GISExpert przygotowała bardzo ciekawą prezentację dotyczącą wykorzystania narzędzi GIS oraz publicznie dostępnych danych do analizy wybranego obszaru w celu wytypowania terenów predysponowanych do lokalizacji inwestycji magazynowych lub produkcyjnych. Analiza uwzględnia szereg czynników, które należy wziąć pod uwagę przy lokalizowaniu tego typu zabudowy. Prezentacja bazuje m.in. na obowiązujących dokumentach planistycznych i jak można wnioskować, dedykowana…

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii stała się faktem – prezydent podpisał ustawę. To kolejny cios w producentów zielonej energii, który oddala nas od wypełnienia unijnych zobowiązań. Głównym celem tej nowelizacji jest powiązanie jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 56 ustawy o OZE  z rynkowymi cenami praw majątkowych…