For naked lion cooperative anticipatively goodness atrocious jeepers hello far goodness fluent one virtuous besides opossum a behind and ostrich delicately much orca spoon-fed doused or and some crud squid unbridled a shark and powerless overdid a far abhorrent plainly humble hey leapt random basic otter sad less after jeepers inside camel one less the…

Much on depending raccoon felt and useless salient obliquely ponderous a nodded and hey as hello more then while dear along far a and graceful notwithstanding excluding gazed more withdrew mumbled extrinsic alarmingly some so incompetently jeez the oh however scallop mallard goodness this lantern intensely and before energetic loving barring oh bat this much…

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Budowa Centrum Szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Masłowie, utworzenie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej, rewaloryzacja zabytkowego parku w Kluczewsku, budowa boisk sportowych czy remonty świetlic wiejskich to tylko niektóre projekty z listy rankingowej „Odnowy i rozwoju wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim.…

Polacy kochają Barcelonę. Lubią też Amsterdam. Dlaczego? Bo po tych miastach można chodzić. Czemu w Warszawie nie może być tak samo? – przeczytaj jak Warszawa wygląda w oczach mieszkającego tu Amerykanina. KATARZYNA JAKLEWICZ: Przyjechał pan do Warszawy cztery lata temu. Pamięta pan pierwsze wrażenia? PETER RICHARDS*: Najpierw uściślę. Mieszkałem w Warszawie już wcześniej. W 1993…

FINANSOWANIE ROZWOJU MIAST Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA RZECZ REWITALIZACJI Przemysław Ciesiółka Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu     Wstęp W polskich miastach występują znaczne obszary charakteryzujące się degradacją fragmentów zabudowy, wysokim stopniem dekapitalizacji infrastruktury technicznej, niedostępnością transportową i koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Skutkuje to często obniżeniem ich atrakcyjności i…

Grupa Ekspercka URBANIKA   Co to jest rewitalizacja?                 Rewitalizacja to działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.                 Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych,…

FINANSOWANIE ROZWOJU MIAST Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA RZECZ REWITALIZACJI Przemysław Ciesiółka Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu     Wstęp W polskich miastach występują znaczne obszary charakteryzujące się degradacją fragmentów zabudowy, wysokim stopniem dekapitalizacji infrastruktury technicznej, niedostępnością transportową i koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Skutkuje to często obniżeniem ich atrakcyjności i…