Urbanista, z którym współpracuję, zapytał mnie ostatnio, czy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie organ może zawiadamiać strony w drodze obwieszczenia ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw poczynić pewną uwagę na temat ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego („KPA”), która wprowadziła nowy przepis –…

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obszary szczególnego zagrożenia powodzią przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego można uwzględniać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zwanych dalej „planami miejscowymi”). Fakultatywne brzmienie tego przepisu zostało wprowadzone nowelizacją Ustawy Prawo wodne, która weszła w życie 31 grudnia 2015r. Stało się tak na skutek ostrego sprzeciwu władz samorządowych w związku z przewidywanymi…

Firma GISExpert przygotowała bardzo ciekawą prezentację dotyczącą wykorzystania narzędzi GIS oraz publicznie dostępnych danych do analizy wybranego obszaru w celu wytypowania terenów predysponowanych do lokalizacji inwestycji magazynowych lub produkcyjnych. Analiza uwzględnia szereg czynników, które należy wziąć pod uwagę przy lokalizowaniu tego typu zabudowy. Prezentacja bazuje m.in. na obowiązujących dokumentach planistycznych i jak można wnioskować, dedykowana…

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii stała się faktem – prezydent podpisał ustawę. To kolejny cios w producentów zielonej energii, który oddala nas od wypełnienia unijnych zobowiązań. Głównym celem tej nowelizacji jest powiązanie jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 56 ustawy o OZE  z rynkowymi cenami praw majątkowych…

Nowe Prawo wodne, z dnia 20 lipca 2017r. zostało opublikowane 23 sierpnia 2017r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1566. Ustawa wchodzi w życie 2 stycznia 2018r. Wprowadza ona bardzo istotne zmiany w zakresie planowania przestrzennego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 88l Ustawy Prawo wodne) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz…

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Potrwają one do 22 września 2017r. Uwagi do tego projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać m.in. na adres email:kodeks@mib.gov.pl. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami zawód urbanisty będzie mógł być wykonywany tylko i wyłącznie przez osoby, które będą wpisane do centralnego rejestru osób posiadających…

Zgodnie z materiałem zawierającym projekt przepisów wprowadzających ustawę o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach osoby posiadające uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty i czynnie wykonujące ten zawód 5 lat przed wejściem w życie ustawy będą miały prawo do wpisu do centralnego rejestru urbanistów bez konieczności zdawania egzaminu.

FINANSOWANIE ROZWOJU MIAST Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA RZECZ REWITALIZACJI Przemysław Ciesiółka Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu     Wstęp W polskich miastach występują znaczne obszary charakteryzujące się degradacją fragmentów zabudowy, wysokim stopniem dekapitalizacji infrastruktury technicznej, niedostępnością transportową i koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Skutkuje to często obniżeniem ich atrakcyjności i…