Analiza III - wyznaczanie obszaru zwartej zabudowy - 5 budynków, za wyjątkiem budynkówo funkcji wyłącznie gospodarczej  

  RSS

Natalia_B
(@natalia_b)
Nowy Użytkownik
Dołączył:10 miesięcy  temu
Wpisy: 6
20/02/2020 1:00 pm  

Zauważyłam pewną niejasność. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas IIII, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1)co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

2)położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624i 820);

3)położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191);

4)ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

ustawa definiuje również zwartą zabudowe rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m.

Kiedy robię analizę III przy wydawaniu WZ, patrzę na oznaczenie na mapie, czyli na oznaczenie PKOB, a zgodnie z rozporządzeniem "g" to nie są budynki gospodarcze, tylko budynki gospodarstwa rolnego. Ustawodawca w w/w ustawie nie wyjaśnia co rozumie pod pojęciem "budynku o funkcji gospodarczej". Co prawda takowa definicja znajduje się z rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie wymagań technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jednakże zgodnie z prawem mają one zastosowanie tylko do Ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z powyższym do takowej analizy mogę brać wszystkie budynki i nie patrzeć, że mają oznaczenie "g", bo zgodnie z przepisami nie są to budynki gospodarcze tylko budynki gospodarstwa rolnego ? Takie budynki w rejestrze zazwyczaj w rubryce "główna funkcja" wpisane mają " budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa", a wiec nie są to budynki o funkcji "WYŁĄCZNIE" gospodarczej.


OdpowiedzCytat