Czy wprowadzenie zakazu zabudowy po uzyskaniu ostatecznej WZ uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę ?  

  RSS

boreek13
(@boreek13)
Gość
Dołączył:6 miesięcy  temu
Wpisy: 2
04/03/2019 11:06 pm  

Drodzy Forumowicze,

Szukam porady odnośnie wprowadzenia zakazu zabudowy na obszarze chronionego krajobrazu.

Jestem właścicielem niezabudowanej działki położonej nad jeziorem. Poprzedni właściciel uzyskał ostateczną decyzję o warunkach zabudowy w 2012 r., ustalającą że możliwa jest realizacja na tej działce domu jednorodzinnego. Po zakupie działki przeniosłem decyzję na siebie.

Działka leży na obszarze chronionego krajobrazu, w strefie zakazu zabudowy - położona jest bowiem w odległości mniejszej niż 100m od jeziora.

Wydanie decyzji WZ było możliwe, bo w 2012 r. obowiązywało rozporządzenie wojewody, które ustanawiało szereg wyjątków od zakazu zabudowy nad jeziorem. Moja działka kwalifikowała się na jeden z tych wyjątków. Dopuszczalność inwestycji była pomyślnie uzgodniona na etapie uzyskiwania WZ z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Niestety, już po wydaniu ostatecznej decyzji WZ zmieniło się rozporządzenie wojewody. Wyjątek od zakazu zabudowy, na podstawie którego Wójt wydał moją WZ został uchylony. Wprowadzono nowy katalog wyjątków, jednak wydaje się, że żaden z nich nie ma zastosowania do mojej działki.

Naczelnik wydziału architektury lokalnego starostwa jest zdania, że ta okoliczność skutecznie uniemożliwia wydanie pozwolenia na budowę, pomimo iż moja decyzja WZ jest ostateczna i bezterminowa.

Swoją opinię urzędnik argumentuję treścią art. 35 Prawa budowlanego. Wg. Pani Naczelnik organ architektoniczny bada zgodność projektu z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony przyrody (przepisami odrębnymi) i z tego powodu będzie wydana decyzja odmawiającą udzielenia pozwolenia na budowę.

Dodam tylko, że na terenie gminy nie uchwalono MPZP. Nie zachodzą więc przesłanki do uchylenia decyzji WZ.

Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem ?

Z góry dziękuję za pomoc w temacie.

Pozdrawiam,

Piotr


OdpowiedzCytat
kontr-urbanista
(@kontr-urbanista)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:12 miesięcy  temu
Wpisy: 156
06/03/2019 7:44 am  

Art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy planistycznej

Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;

Jeśli wz-ka jest w obiegu prawnym to odmowa pozwolenia na budowę jest niedopuszczalna. Stanowisko organu administracji arch-bud należy bezwzględnie sprawdzić w trybie odwoławczym - "sondowanie" pozainstancyjne nie ma większego sensu i nie rozwiązuje skutecznie problemu. 

Na marginesie opisanej sytuacji warto przypomnieć, że wszelkie uwarunkowania lokalizacyjne, w tym środowiskowe, podlegają weryfikacji wyłącznie w procedurze ustalania warunków zabudowy - nigdy po ich ustaleniu w formie decyzji administracyjnej -  decyzja WZ zamyka wszelkie dywagacje na ten temat.

 


OdpowiedzCytat
adam
 adam
(@adam)
Nowy Użytkownik
Dołączył:12 miesięcy  temu
Wpisy: 19
08/03/2019 8:37 pm  

To sprawdź to rozporządzenie zmieniające. Zwykle w takich przypadkach są przepisy przejściowe i zapis w nich pozwalający na wykonanie wydanych już decyzji WZ lub przeznaczenie terenu - w przypadku późniejszego opracowania przez gminę mpzp - na ten cel, który był w wydanych warunkach. Może to być także sformułowane w inny sposób, np. że zakaz lokalizacji w pasie 100 m nie dotyczy terenów (działek), dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy przed wejściem w życie przepisów zmieniających.

Niezależnie od tego - to, co mój przedmówca napisał: skoro już została wydana decyzja WZ to starosta nie ma prawa męczyć Cię o kwestie, które już raz zostały wyjaśnione.


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Aktywny Użytkownik
Dołączył:11 miesięcy  temu
Wpisy: 70
11/03/2019 9:47 am  

Może ja tak tylko formalnie dodam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu w związku z art. 55 tej ustawy mamy: "Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (i o warunkach) wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę." Zatem masz już komplet informacji, które pozwolą ci napisać ładne odwołanie od odmownej decyzji 😋 

P.S.

Ja spotykam się na co dzień z tego typu działaniami organów, no ale ... przecież każdy ma zagwarantowane w Konstytucji prawo do bycia idiotą 🤪 


OdpowiedzCytat
boreek13
(@boreek13)
Gość
Dołączył:6 miesięcy  temu
Wpisy: 2
20/03/2019 12:32 pm  

Dziękuję Wam za wszystkie odpowiedzi.

Niestety w nowym rozporządzeniu o obszarze chronionego krajobrazu nie ma przepisów przejściowych, jest tylko vacatio legis 14-dniowe.

Żaden z nowych wyjątków od zakazu zabudowy nie odnosi się także do będących w obrocie prawnym decyzji WZ.

Aktualny katalog wyjątków wygląda następująco:

"3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy:

1) części Obszaru, dla których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obowiązują miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany w zakresie terenów przeznaczonych w tych
planach pod zabudowę; - odpada bo w mojej gminie nie ma MPZP

2) obszarów i terenów przewidzianych pod zabudowę w granicach określonych w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, na których dopuszcza się
uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i letniskowej pod warunkiem możliwości
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie
istniejących budynków, z wyłączeniem obiektów małej architektury, na przylegających działkach
w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);" - chyba odpada, bo choć moja działka jest zaznaczona w studium jako przewidziana pod zabudowę, to jednak nie można określić linii zabudowy poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach (tylko jedna działka przylegająca do mojej jest zabudowana)

Są jeszcze inne wyjątki ale zupełnie nie dotyczą mojego przypadku.

Przychylam się do tego co napisali @kontr-urbanista oraz @ptaq. Uważam, że absurdalna byłaby sytuacja, w której nie można wydać pozwolenia na budowę na podstawie ważnej WZ, gdy nie zachodzą przesłanki do uchylenia WZ. 

Zapowiada się zatem długa walka z organami - będę was informował na bieżąco.

Pozdrawiam,

Piotr


OdpowiedzCytat