Strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarza a zabudowa  

  RSS

vertice
(@vertice)
Gość
Dołączył:8 miesięcy  temu
Wpisy: 2
13/12/2018 8:08 pm  

Witam. Chciałbym zapytać o ograniczenia zabudowy związane z istniejącą w MPZP strefą ochronną wokół czynnego cmentarza. Czy jest możliwość wybudowania budynku mieszkalnego w strefie 50 m od granic cmentarza - w strefie ochronnej? Wokół istniejącego  cmentarza znajdują się także budynki mieszkalne powstałe przed uchwaleniem MPZP,w ramach którego określono także dwie strefy ochrony sanitarnej od cmentarza - 50 m i 150 m. Cały obszar jest uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza znajdują się nieruchomości o przeznaczeniu w MPZP jako

1. Tereny usługowo-mieszkaniowe. Przeznaczenie podstawowe:

  •          usługi handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła (...)
  •          mieszkalnictwo jednorodzinne. Utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z możliwością realizacji nowej (...)

Dla terenów położonych w strefie od cmentarzy "C1" i "C2" obowiązuje zachowanie szczególnych warunków realizacyjnych.

2. tereny zabudowy mieszkaniowej - Ustala się mieszkalnictwo jedno i dwurodzinne jako podstawowe (...)

Jeśli chodzi o sam cmentarz to jego obszar w MPZP przedstawia się następująco:

Tereny cmentarzy czynnych. Istniejące cmentarze ze strefa sanitarną. Odległość granic cmentarza od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych (żywienia zbiorowego), magazynów i hurtowni spożywczych oraz studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych - wynosi co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m od cmentarza posiada sieć wodociągową a wszystkie budynki są do niej podłączone. W promieniu do 500 m od cmentarza nie mogą znajdować się bez zgody władz sanitarnych zbiorniki wodne służące zaopatrzeniu ludności w wodę pitną i dla potrzeb gospodarczych. W strefie do 50 m od cmentarza dopuszcza się obiekty handlowe (znicze, kwiaciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemiosło kamieniarskie i inne drobne usługi komercyjne z wyłączeniem gastronomii i produkcji spożywczej. Obowiązuje urządzenie parkingu przycmentarnego. Rozbudowa cmentarza dopuszczona na terenach rolnych, pod warunkiem, że strefa sanitarna 50 m od granic cmentarza nie obejmie terenów budowlanych i istniejących budynków mieszkalnych, a w strefie do 150 m nie znajdą się studnie i ujęcia wody.

Czy istnieje ewentualnie możliwość zmniejszenia zasięgu stref ochrony sanitarnej wokół cmentarza w MPZP?


OdpowiedzCytat
mal_content
(@mal_content)
Nowy Użytkownik
Dołączył:12 miesięcy  temu
Wpisy: 15
14/12/2018 9:26 am  

Opisane przez Pana ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym terenów wokół cmentarza nie wynikają z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ile z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Pomimo odległej daty powstania, rozporządzenie jest dalej aktem obowiązującym i z hierarchii polskiego prawa wynika, że stoi nad planem miejscowym. W tym kontekście nie ma możliwości legalnego wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego w strefie 50 m wokół cmentarza bez zmiany rozporządzenia. Jeżeli takie obiekty wokół cmentarza występują, oznacza to jedną z możliwości: a) powstały one przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia, b) są one samowolkami budowlanymi, c) powstały one jako budynki o innych funkcjach i niezgodnie z prawem został zmieniony ich sposób użytkowania lub d) starosta świadomie lub nieświadomie wydał pozwolenie niezgodnie z prawem i żaden inny organ administracji architektoniczno-budowlanej tego nie wykrył lub nie chciał wykryć.  Innych możliwości chyba po prostu nie ma.

Swoją drogą przytoczony przez Pana sposób zapisu treści miejscowego planu w zakresie tych ograniczeń należy uznać za niepoprawny, co z resztą wiele urzędów wojewódzkich sprawdzających plany miejscowe czyni. Poprawnym byłoby odpowiednie przełożenie wymogu wynikającego z rozporządzenia na rysunek planu miejscowego poprzez zachowanie wskazanych w rozporządzeniu odległości przy wytyczaniu linii zabudowy w ramach określonego przeznaczenia terenu. Ja robiąc plan dodaję jeszcze na rysunku oznaczenie tych stref, ale wyraźnie wskazując w legendzie, że jest to element informacyjny, a nie ustalenie planu. W tekście planu powinno się co najwyżej odesłać do przepisów odrębnych, a nie je cytować. W przypadku zmiany rozporządzenia w zakresie tych odległości lub skali ograniczeń, nie wiązałoby się to z koniecznością zmiany planu by utrzymać zgodność z rozporządzeniem. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wszelkich innych nakazów i zakazów dotyczących zagospodarowania przestrzennego wynikających z przepisów odrębnych. 


OdpowiedzCytat
kontr-urbanista
(@kontr-urbanista)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:12 miesięcy  temu
Wpisy: 156
14/12/2018 1:35 pm  

Po przeczytaniu całego „opisu” ustaleń planistycznych (zakładam, że wiernie oddaje stan faktyczny) nasunęły mi się dwie ogólne uwagi:

1) autor projektu tego planu miejscowego powinien być pozbawiony w trybie natychmiastowym możliwości sporządzania kolejnych opracowań tego typu;

2) pracownicy organu nadzoru, którzy dopuścili do publikacji tego planu powinni być w trybie natychmiastowym wyłączenia z weryfikacji prawnej mpzp.

Uwaga szczegółowa: bez wglądu do rysunku tej części („przycmentarnej”) planu miejscowego niemożliwa jest ocena ustaleń planistycznych w kontekście pytania postawionego przez @vertice.


OdpowiedzCytat
vertice
(@vertice)
Gość
Dołączył:8 miesięcy  temu
Wpisy: 2
16/12/2018 11:02 am  

Bardzo dziękuję Państwu za potwierdzenie tego co sam wywnioskowałem. Rzeczowy cmentarz jest wciśnięty w starą zabudowę mieszkalną w centrum miejscowości Zapewne istniejące budynki powstały  przed wprowadzeniem w/w Rozporządzenia, jednak część osób nie rozumie ograniczeń jakie obecnie niesie ze sobą takie sąsiedztwo. Co do zapisów zawartych w MPZP - obecnie Samorząd jest na etapie zmiany Studium a co za tym idzie będzie zmieniany także MPZP. Mam nadzieję, że nowe dokumenty planistyczne będą spełniać obowiązujące wymogi i standardy zawodowe.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielone odpowiedzi. Pozdrawiam.


OdpowiedzCytat
kontr-urbanista
(@kontr-urbanista)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:12 miesięcy  temu
Wpisy: 156
16/12/2018 4:23 pm  
Wysłany przez: vertice

Bardzo dziękuję Państwu za potwierdzenie tego co sam wywnioskowałem. Rzeczowy cmentarz jest wciśnięty w starą zabudowę mieszkalną w centrum miejscowości Zapewne istniejące budynki powstały  przed wprowadzeniem w/w Rozporządzenia, jednak część osób nie rozumie ograniczeń jakie obecnie niesie ze sobą takie sąsiedztwo. Co do zapisów zawartych w MPZP - obecnie Samorząd jest na etapie zmiany Studium a co za tym idzie będzie zmieniany także MPZP. Mam nadzieję, że nowe dokumenty planistyczne będą spełniać obowiązujące wymogi i standardy zawodowe.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielone odpowiedzi. Pozdrawiam.

Nowe studium niczego w poruszanej materii (cmentarz i strefy uciążliwości z tym związane) nie zmieni, bo zmienić nie może - rozporządzenie z 1959 r. dotyczące zasad sytuowania cmentarzy nadal obowiązuje. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, nawet jeśli rażąco narusza prawo (a prawdopodobnie narusza) jest w obiegu prawnym. I nie zgadzam się z @mal_content-em, że rozporządzenie jest w tym przypadku nadrzędne nad ustaleniami planu - wręcz przeciwnie, w przypadku obowiązywania dla danego terenu planu miejscowego dla administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenia na budowę) wiążące są wyłącznie ustalenia tego planu, nawet jeśli rażąco naruszają przepisy prawa (w tym przypadku lekceważące istnienie cmentarza).

Absurdalność zapisów obowiązującego planu (bardzo często, niestety, spotykana u urbanistów "z poprzedniej epoki" a także ich wiernych uczniów) to wpisywanie (nieprawidłowe) ograniczeń od cmentarza do ustaleń dotyczących cmentarza zamiast wpisania takich ograniczeń dla obszarów planistycznych przyległych do terenu cmentarza. 

Ostatnia uwaga - cytowane rozporządzenie dotyczy zasad sytuowania cmentarza (jego lokalizacji) w stosunku do istniejącego zagospodarowania, natomiast jeśli cmentarz już istnieje to zapisy rozporządzenia należy dostosować do tej sytuacji (odwrócić wymogi z rozporządzenia). To odwrócenie należy zrobić przytomnie (taki eufemizm 😉 ) - spotkałem się z zapisami "odwracającymi" gdzie "urbanista" w strefie określonej w rozporządzeniu zakazywał  sytuowania strumieni 😀 . 


OdpowiedzCytat
Filip Sokołowski
(@filip)
Urbanista/Redaktor Naczelny Urbanistyka.Info Admin
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 111
17/12/2018 11:35 pm  
Wysłany przez: mal_content

Poprawnym byłoby odpowiednie przełożenie wymogu wynikającego z rozporządzenia na rysunek planu miejscowego poprzez zachowanie wskazanych w rozporządzeniu odległości przy wytyczaniu linii zabudowy w ramach określonego przeznaczenia terenu. Ja robiąc plan dodaję jeszcze na rysunku oznaczenie tych stref, ale wyraźnie wskazując w legendzie, że jest to element informacyjny, a nie ustalenie planu. W tekście planu powinno się co najwyżej odesłać do przepisów odrębnych, a nie je cytować. 

Ja nie uważam, że wprowadzenie linii zabudowy jest najlepszym rozwiązaniem, no chyba że mówimy o terenie, na którym istnieje wodociąg. W przeciwnym razie mamy do czynienia z dwoma strefami i jedna z nich (150m) może przestać obowiązywać, po wybudowaniu wodociągu.

Filip Sokołowski


OdpowiedzCytat
kontr-urbanista
(@kontr-urbanista)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:12 miesięcy  temu
Wpisy: 156
19/12/2018 8:05 am  

@mal_content - " W tekście planu powinno się co najwyżej odesłać do przepisów odrębnych, a nie je cytować. "

Plan miejscowy to narzędzie rozwiązywania problemów przestrzennych a nie okazja i miejsce do "odkrywania", że są kwestie do rozwiązania i "wskazywania" jakimi metodami należy je rozwiązać (po uchwaleniu planu). Ani "cytowanie" ani "odsyłanie" do przepisów odrębnych nie jest planowaniem przestrzennym, niestety. Przepisy odrębne należy ZASTOSOWAĆ w toku procedury planistycznej. Aby można było tego skutecznie dokonać, elementem obligatoryjnym każdej procedury planistycznej powinno być sporządzenie przez projektanta planu inwentaryzacji urbanistycznej terenu objętego opracowaniem w celu ustalenia i aktualizacji wszystkich istniejących elementów zabudowy i zagospodarowania oraz ujawnienie innych uwarunkowań (formalno-prawnych, własnościowych) mających wpływ na treść ustaleń opracowywanego planu (np. wydane warunki zabudowy i ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, lokalizacja i rodzaje istniejących sieci i lokalnych zamienników tej infrastruktury, rodzaje i funkcje istniejącej zabudowy oraz przepisy odrębne z nimi związane,  itp) – tylko taka, rzetelnie i kompleksowo wykonana, inwentaryzacja urbanistyczna powinna stanowić podstawę do opracowania ustaleń planu miejscowego. Cmentarze to m.in. strefy ochrony sanitarnej przed ich uciążliwościami - takimi uciążliwościami zdecydowanie nie są (choć w planach miejscowych dość często wchodzą w skład "cmentarnych terenów brutto") parkingi cmentarne, przycmentarne obiekty handlowe czy cmentarne obiekty kultu religijnego. Taką sanitarną uciążliwość generują natomiast miejsca pochówków i właśnie dlatego należy istniejące cmentarze poddać w tym zakresie szczegółowej inwentaryzacji aby dokonać delimitacji obszarów, które są przeznaczone do pochówków. Istnieją też regulacje prawne pozwalające określić status cmentarza (lub jego fragmentów), które z uwagi na upływ czasu i towarzyszący mu zakaz bieżących pochówków, takich stref (wymienionych w cytowanym rozporządzeniu z 1959 r.) nie wymagają.


OdpowiedzCytat