Strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarza a zabudowa  

Strona 1 / 2 Następny
  RSS

vertice
(@vertice)
Gość
Dołączył:10 miesięcy  temu
Wpisy: 2
13/12/2018 8:08 pm  

Witam. Chciałbym zapytać o ograniczenia zabudowy związane z istniejącą w MPZP strefą ochronną wokół czynnego cmentarza. Czy jest możliwość wybudowania budynku mieszkalnego w strefie 50 m od granic cmentarza - w strefie ochronnej? Wokół istniejącego  cmentarza znajdują się także budynki mieszkalne powstałe przed uchwaleniem MPZP,w ramach którego określono także dwie strefy ochrony sanitarnej od cmentarza - 50 m i 150 m. Cały obszar jest uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza znajdują się nieruchomości o przeznaczeniu w MPZP jako

1. Tereny usługowo-mieszkaniowe. Przeznaczenie podstawowe:

  •          usługi handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła (...)
  •          mieszkalnictwo jednorodzinne. Utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z możliwością realizacji nowej (...)

Dla terenów położonych w strefie od cmentarzy "C1" i "C2" obowiązuje zachowanie szczególnych warunków realizacyjnych.

2. tereny zabudowy mieszkaniowej - Ustala się mieszkalnictwo jedno i dwurodzinne jako podstawowe (...)

Jeśli chodzi o sam cmentarz to jego obszar w MPZP przedstawia się następująco:

Tereny cmentarzy czynnych. Istniejące cmentarze ze strefa sanitarną. Odległość granic cmentarza od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych (żywienia zbiorowego), magazynów i hurtowni spożywczych oraz studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych - wynosi co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m od cmentarza posiada sieć wodociągową a wszystkie budynki są do niej podłączone. W promieniu do 500 m od cmentarza nie mogą znajdować się bez zgody władz sanitarnych zbiorniki wodne służące zaopatrzeniu ludności w wodę pitną i dla potrzeb gospodarczych. W strefie do 50 m od cmentarza dopuszcza się obiekty handlowe (znicze, kwiaciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemiosło kamieniarskie i inne drobne usługi komercyjne z wyłączeniem gastronomii i produkcji spożywczej. Obowiązuje urządzenie parkingu przycmentarnego. Rozbudowa cmentarza dopuszczona na terenach rolnych, pod warunkiem, że strefa sanitarna 50 m od granic cmentarza nie obejmie terenów budowlanych i istniejących budynków mieszkalnych, a w strefie do 150 m nie znajdą się studnie i ujęcia wody.

Czy istnieje ewentualnie możliwość zmniejszenia zasięgu stref ochrony sanitarnej wokół cmentarza w MPZP?


OdpowiedzCytat
mal_content
(@mal_content)
Nowy Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 15
14/12/2018 9:26 am  

Opisane przez Pana ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym terenów wokół cmentarza nie wynikają z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ile z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Pomimo odległej daty powstania, rozporządzenie jest dalej aktem obowiązującym i z hierarchii polskiego prawa wynika, że stoi nad planem miejscowym. W tym kontekście nie ma możliwości legalnego wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego w strefie 50 m wokół cmentarza bez zmiany rozporządzenia. Jeżeli takie obiekty wokół cmentarza występują, oznacza to jedną z możliwości: a) powstały one przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia, b) są one samowolkami budowlanymi, c) powstały one jako budynki o innych funkcjach i niezgodnie z prawem został zmieniony ich sposób użytkowania lub d) starosta świadomie lub nieświadomie wydał pozwolenie niezgodnie z prawem i żaden inny organ administracji architektoniczno-budowlanej tego nie wykrył lub nie chciał wykryć.  Innych możliwości chyba po prostu nie ma.

Swoją drogą przytoczony przez Pana sposób zapisu treści miejscowego planu w zakresie tych ograniczeń należy uznać za niepoprawny, co z resztą wiele urzędów wojewódzkich sprawdzających plany miejscowe czyni. Poprawnym byłoby odpowiednie przełożenie wymogu wynikającego z rozporządzenia na rysunek planu miejscowego poprzez zachowanie wskazanych w rozporządzeniu odległości przy wytyczaniu linii zabudowy w ramach określonego przeznaczenia terenu. Ja robiąc plan dodaję jeszcze na rysunku oznaczenie tych stref, ale wyraźnie wskazując w legendzie, że jest to element informacyjny, a nie ustalenie planu. W tekście planu powinno się co najwyżej odesłać do przepisów odrębnych, a nie je cytować. W przypadku zmiany rozporządzenia w zakresie tych odległości lub skali ograniczeń, nie wiązałoby się to z koniecznością zmiany planu by utrzymać zgodność z rozporządzeniem. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wszelkich innych nakazów i zakazów dotyczących zagospodarowania przestrzennego wynikających z przepisów odrębnych. 


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 180
14/12/2018 1:35 pm  

Po przeczytaniu całego „opisu” ustaleń planistycznych (zakładam, że wiernie oddaje stan faktyczny) nasunęły mi się dwie ogólne uwagi:

1) autor projektu tego planu miejscowego powinien być pozbawiony w trybie natychmiastowym możliwości sporządzania kolejnych opracowań tego typu;

2) pracownicy organu nadzoru, którzy dopuścili do publikacji tego planu powinni być w trybie natychmiastowym wyłączenia z weryfikacji prawnej mpzp.

Uwaga szczegółowa: bez wglądu do rysunku tej części („przycmentarnej”) planu miejscowego niemożliwa jest ocena ustaleń planistycznych w kontekście pytania postawionego przez @vertice.


OdpowiedzCytat
vertice
(@vertice)
Gość
Dołączył:10 miesięcy  temu
Wpisy: 2
16/12/2018 11:02 am  

Bardzo dziękuję Państwu za potwierdzenie tego co sam wywnioskowałem. Rzeczowy cmentarz jest wciśnięty w starą zabudowę mieszkalną w centrum miejscowości Zapewne istniejące budynki powstały  przed wprowadzeniem w/w Rozporządzenia, jednak część osób nie rozumie ograniczeń jakie obecnie niesie ze sobą takie sąsiedztwo. Co do zapisów zawartych w MPZP - obecnie Samorząd jest na etapie zmiany Studium a co za tym idzie będzie zmieniany także MPZP. Mam nadzieję, że nowe dokumenty planistyczne będą spełniać obowiązujące wymogi i standardy zawodowe.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielone odpowiedzi. Pozdrawiam.


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 180
16/12/2018 4:23 pm  
Wysłany przez: vertice

Bardzo dziękuję Państwu za potwierdzenie tego co sam wywnioskowałem. Rzeczowy cmentarz jest wciśnięty w starą zabudowę mieszkalną w centrum miejscowości Zapewne istniejące budynki powstały  przed wprowadzeniem w/w Rozporządzenia, jednak część osób nie rozumie ograniczeń jakie obecnie niesie ze sobą takie sąsiedztwo. Co do zapisów zawartych w MPZP - obecnie Samorząd jest na etapie zmiany Studium a co za tym idzie będzie zmieniany także MPZP. Mam nadzieję, że nowe dokumenty planistyczne będą spełniać obowiązujące wymogi i standardy zawodowe.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielone odpowiedzi. Pozdrawiam.

Nowe studium niczego w poruszanej materii (cmentarz i strefy uciążliwości z tym związane) nie zmieni, bo zmienić nie może - rozporządzenie z 1959 r. dotyczące zasad sytuowania cmentarzy nadal obowiązuje. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, nawet jeśli rażąco narusza prawo (a prawdopodobnie narusza) jest w obiegu prawnym. I nie zgadzam się z @mal_content-em, że rozporządzenie jest w tym przypadku nadrzędne nad ustaleniami planu - wręcz przeciwnie, w przypadku obowiązywania dla danego terenu planu miejscowego dla administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenia na budowę) wiążące są wyłącznie ustalenia tego planu, nawet jeśli rażąco naruszają przepisy prawa (w tym przypadku lekceważące istnienie cmentarza).

Absurdalność zapisów obowiązującego planu (bardzo często, niestety, spotykana u urbanistów "z poprzedniej epoki" a także ich wiernych uczniów) to wpisywanie (nieprawidłowe) ograniczeń od cmentarza do ustaleń dotyczących cmentarza zamiast wpisania takich ograniczeń dla obszarów planistycznych przyległych do terenu cmentarza. 

Ostatnia uwaga - cytowane rozporządzenie dotyczy zasad sytuowania cmentarza (jego lokalizacji) w stosunku do istniejącego zagospodarowania, natomiast jeśli cmentarz już istnieje to zapisy rozporządzenia należy dostosować do tej sytuacji (odwrócić wymogi z rozporządzenia). To odwrócenie należy zrobić przytomnie (taki eufemizm 😉 ) - spotkałem się z zapisami "odwracającymi" gdzie "urbanista" w strefie określonej w rozporządzeniu zakazywał  sytuowania strumieni 😀 . 


OdpowiedzCytat
Filip Sokołowski
(@filip)
Urbanista/Redaktor Naczelny Urbanistyka.Info Admin
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 129
17/12/2018 11:35 pm  
Wysłany przez: mal_content

Poprawnym byłoby odpowiednie przełożenie wymogu wynikającego z rozporządzenia na rysunek planu miejscowego poprzez zachowanie wskazanych w rozporządzeniu odległości przy wytyczaniu linii zabudowy w ramach określonego przeznaczenia terenu. Ja robiąc plan dodaję jeszcze na rysunku oznaczenie tych stref, ale wyraźnie wskazując w legendzie, że jest to element informacyjny, a nie ustalenie planu. W tekście planu powinno się co najwyżej odesłać do przepisów odrębnych, a nie je cytować. 

Ja nie uważam, że wprowadzenie linii zabudowy jest najlepszym rozwiązaniem, no chyba że mówimy o terenie, na którym istnieje wodociąg. W przeciwnym razie mamy do czynienia z dwoma strefami i jedna z nich (150m) może przestać obowiązywać, po wybudowaniu wodociągu.

Filip Sokołowski


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 180
19/12/2018 8:05 am  

@mal_content - " W tekście planu powinno się co najwyżej odesłać do przepisów odrębnych, a nie je cytować. "

Plan miejscowy to narzędzie rozwiązywania problemów przestrzennych a nie okazja i miejsce do "odkrywania", że są kwestie do rozwiązania i "wskazywania" jakimi metodami należy je rozwiązać (po uchwaleniu planu). Ani "cytowanie" ani "odsyłanie" do przepisów odrębnych nie jest planowaniem przestrzennym, niestety. Przepisy odrębne należy ZASTOSOWAĆ w toku procedury planistycznej. Aby można było tego skutecznie dokonać, elementem obligatoryjnym każdej procedury planistycznej powinno być sporządzenie przez projektanta planu inwentaryzacji urbanistycznej terenu objętego opracowaniem w celu ustalenia i aktualizacji wszystkich istniejących elementów zabudowy i zagospodarowania oraz ujawnienie innych uwarunkowań (formalno-prawnych, własnościowych) mających wpływ na treść ustaleń opracowywanego planu (np. wydane warunki zabudowy i ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, lokalizacja i rodzaje istniejących sieci i lokalnych zamienników tej infrastruktury, rodzaje i funkcje istniejącej zabudowy oraz przepisy odrębne z nimi związane,  itp) – tylko taka, rzetelnie i kompleksowo wykonana, inwentaryzacja urbanistyczna powinna stanowić podstawę do opracowania ustaleń planu miejscowego. Cmentarze to m.in. strefy ochrony sanitarnej przed ich uciążliwościami - takimi uciążliwościami zdecydowanie nie są (choć w planach miejscowych dość często wchodzą w skład "cmentarnych terenów brutto") parkingi cmentarne, przycmentarne obiekty handlowe czy cmentarne obiekty kultu religijnego. Taką sanitarną uciążliwość generują natomiast miejsca pochówków i właśnie dlatego należy istniejące cmentarze poddać w tym zakresie szczegółowej inwentaryzacji aby dokonać delimitacji obszarów, które są przeznaczone do pochówków. Istnieją też regulacje prawne pozwalające określić status cmentarza (lub jego fragmentów), które z uwagi na upływ czasu i towarzyszący mu zakaz bieżących pochówków, takich stref (wymienionych w cytowanym rozporządzeniu z 1959 r.) nie wymagają.


OdpowiedzCytat
medyx_pl
(@medyx_pl)
Gość
Dołączył:4 tygodnie  temu
Wpisy: 2
18/09/2019 5:00 pm  

Witam serdecznie, chciałbym ponowić pytanie z tym że odnonie odległości budowy domu mieszkalnego w zabudowie zagrodowej od zamkniętego już cmentarza. Na działkę wydane zotały warunki zabudowe, działka przedzielona jest pasem szerokości 10m należącym do innej działki Warunki mówią o konieczności utworzenia ujęcia wody w postaci studni głębinowej. W Urzędzie Gminy odnalezione zotały dokumenty o dacie ostatniego pochówku z roku 1944, oraz o zamknięciu cmentarza 40 lat później. W księdze wieczytej ww cmentarza istnieje zapis o przekształceniu go na tereny rekreacyjne. Dodatkowo decyzją Naczelnegą Sądu Administracyjnego z dnia 14.04.2015 ( II OSK238/13-Wyrok NSA) przepisy mówiące o zachowaniu odległoci min 5o  lub 150 m w stosunku do nowobudowanch budynków nie mają zastosowania- stosuje się je do zakładanych cmentarzy. 

Czy ktoś z Państwa potrafi stwierdzić czy w tym przypadku przepisy te mają zastosowanie oraz w jakiej odlegóści może być sytuowany budynek wraz ze studnią głębinową? Dodatko naczelnik wydziału budownictwa Starostwa Powiatowego twierdzi, że studnia musi znajdować się w bardzo bliskim sąsiedztwie budynku i nie może być zlokalizowana chociażby w rzeczonej odległości 150m od budynku. Czy jest to prawdą?


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 93
19/09/2019 8:40 am  

No to może jako, że pochodzę z tego Państwa tutej to odpowiem tak:

Jak masz prawomocną wuzetkę to po co „studiujesz” jakieś wyroki, tym bardziej wyroki, które zupełnie nie pasują do opisanego przypadku. §7 rozporządzenia w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, nie zmienił się od dnia wejścia w życie tegoż rozporządzenia, tj. od 25.08.1959 r. tu nie ma co studiować, dla Ciebie cmentarza zwyczajnie nie ma i tyle. Co do twierdzeń jakiegoś naczelnika nie będę się wypowiadał. Najpierw musiałbym sam posłuchać jego twierdzenia. Jedno wiem na pewno, jak urzędnik coś twierdzi to powinien mieć pod ręką dobrą podstawę prawną takiego twierdzenia, zwłaszcza jak twierdzi coś służbowo, a jeśli takiej podstawy podać nie umie …, także tego.


OdpowiedzCytat
medyx_pl
(@medyx_pl)
Gość
Dołączył:4 tygodnie  temu
Wpisy: 2
20/09/2019 11:54 pm  

Z tego względu, że urzędnik podważył warunki zabudowy na podstawie tego rozporządzenia z 1959r i odmówił wydania pozwolenia na budowę


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 93
23/09/2019 10:12 am  

Polecam Ci przeczytać dokładnie art. 35 Prawa budowlanego (i temu naczelnikowi też jeśli nic nie przekręciłeś). W ust. 1 jest napisane wyraźnie, że właściwy organ bada zgodność projektu z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Organ jest związany treścią decyzji i nie może kwestionować ustaleń decyzji prawomocnej w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. Od tego jest inna procedura. Więc jeśli masz opracowany projekt, zgodnie z ustaleniami decyzji to tzw. "widzi mi się naczelnika" nie ma tu żadnego znaczenia, bo w art. 35  czynności organu są precyzyjnie określone, w śród tycz czynności ja się nie dopatrzyłem takiej, w której organ bada czy wuzetka jest lepsza czy gorsza, i tyle!


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 180
23/09/2019 11:47 am  
Wysłany przez: ptaq

(...) Od tego jest inna procedura. Więc jeśli masz opracowany projekt, zgodnie z ustaleniami decyzji to tzw. "widzi mi się naczelnika" nie ma tu żadnego znaczenia, bo w art. 35  czynności organu są precyzyjnie określone, w śród tycz czynności ja się nie dopatrzyłem takiej, w której organ bada czy wuzetka jest lepsza czy gorsza, i tyle!

Organ pierwszoinstancyjny czyli starosta sam nie może badać "czy wuzetka jest lepsza czy gorsza" ale może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawem wzzt, wystąpić do SKO o takie zbadanie:) 


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 93
25/09/2019 7:47 pm  

Tak sobie myślę ... po co ja (i to zupełnie za darmo) piszę członkom tego forum porady prawne, za które w byle za przeproszeniem kancelarii musieliby uiścić konkretne kwoty, jak tak w tym przypadku, ktoś strzela focha  😑 "urzędnik podważył warunki zabudowy". Masz chłopie konkretną odpowiedź (podkreślam jeszcze raz za darmo). Weź rusz ... i coś z tym zrób!!! Umiałeś znaleźć, właściwe forum to działaj dalej i nie daj z siebie zrobić jelenia!!!


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 180
26/09/2019 8:36 am  
Wysłany przez: ptaq

Tak sobie myślę ... po co ja (...)

Żeby koledze Filipowi ratować portal - bez naszych dwuosobowych "dyskusji" będzie zmuszony zamknąć "cały interes" 😀 


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Aktywny Użytkownik
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 93
26/09/2019 9:53 am  

Wpłynąłem na głupiego przestwór oceanu,  mózg nurza się w głupocie niczym łódź podwodna ... 🤪 


OdpowiedzCytat
Strona 1 / 2 Następny