Wasze uwagi do najnowszego projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

  RSS

Filip Sokołowski
(@filip)
Urbanista/Redaktor Naczelny Urbanistyka.Info Admin
Dołączył:3 lata  temu
Wpisy: 137
03/06/2019 4:18 am  

Tutaj znajdziecie projekt i kilka zdań na jego temat - podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami. Zachęcamy do dyskusji. 

Filip Sokołowski


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 115
03/06/2019 12:17 pm  

Uwagi to można mieć do czegoś sensownego. Ten "szkic" nie powinien był ujrzeć nigdy światła dziennego. Niestety stało się inaczej.
"Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić tego typu projekt".
Jedyne co wg mnie wymaga tutaj komentarza to fakt, że na takie "cuda" idą pieniądze podatnika, to jest naprawdę SKANDAL!!!


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 180
03/06/2019 1:11 pm  
Wysłany przez: ptaq

(...). Ten "szkic" nie powinien był ujrzeć nigdy światła dziennego. Niestety stało się inaczej.(...)

No przecież nie ujrzał - Ministerstwo oficjalnie do niczego się nie przyznaje:) I bardzo roztropnie.

Osobiście "przejrzałem" fragment tego elaboratu - wytrwałem do art. 10 włącznie. Wszystkim polecam wnikliwą lekturę wyłącznie art. 9 - tam znajduje się odpowiedź na pytanie, kto i dlaczego "to wszystko" wymyślił. Na resztę spuśćmy zasłonę milczenia. 


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 115
03/06/2019 1:31 pm  
Wysłany przez: kontr-urbanista

Na resztę spuśćmy zasłonę milczenia. 

Ja chętnie bym na to wszystko spuścił parę innych rzeczy ... " mordować! I spuści psy wojny!"


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 180
03/06/2019 10:17 pm  
Wysłany przez: kontr-urbanista

Moja propozycja lektury tylko art. 9 i wyciągania z niej bardzo konkretnych wniosków to taki mały teścik "na inteligencję". Ktoś się odważy dedukować?

Ode mnie pierwsza uwaga "na dobry początek" - jak można było w tak bezsensowny sposób , jak to zrobiono, sformułować treść art. 9 ust.1 pkt 2 lit. a,b,c?

 


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 115
04/06/2019 7:24 am  

"na dobry początek" - jak można było w tak bezsensowny sposób , jak to zrobiono, sformułować treść art. 9 ust.1 pkt 2 lit. a,b,c?

 

No jak widać można było bez problemu. Przyznaję, że przeczytałem prawie w całości to "coś" i jeżeli chodzi o ilość bezsensownych definicji w jednym szkicu to naprawdę, że tak powiem "pełen szacun". W średniowieczu autor takiego "dzieła" spaliłby się nie tylko ze wstydu.


OdpowiedzCytat
Anna Rembowicz-Dziekciowska
(@anna-rembowicz-dziekciowska)
Gość
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 1
08/06/2019 7:50 am  

Uwagi do projektu ustawy „Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- projekt z dnia 27.05.2019 r,

1) Zastąpienie „Studium….” Planem ogólnym (Art. 7.ust.1) stanowiącym prawo miejscowe,  sporządzanym dla całej gminy wraz z prognozą skutków finansowych (Art. 14 ust 5 pkt 2), skutkować będzie ogromnymi roszczeniami odszkodowawczymi  (Art. 130 ). Z ponownymi roszczeniami, ten sam właściciel w odniesieniu do tego samego terenu będzie mógł wystąpić ponownie po uchwaleniu  planu zabudowy lub gminnych standardów.
2) Gminy zmuszane są do tworzenia specjalistycznych  „biur planowania przestrzennego”, co dla małych gmin jest nie możliwe do realizacji (brak tylu specjalistów).
3) Aby sporządzać dokumenty  planistyczne nie trzeba mieć ani wykształcenia, ani praktyki, ani doświadczenia. Wystarczy zdać egzamin państwowy (Art.9 ust.1 pkt 1),
4) Brak uregulowań dotyczących opłat za  wydawane  przez wójta/ prezydenta wypisy i wyrysy z planu ogólnego (Art. 21 pkt 4). Kopiowanie tak obszernych dokumentów może być kosztowne zwłaszcza dla małych gmin.
5) Przerost biurokracji polegający na wprowadzaniu (domyślnego?) obowiązku
przekazywania zainteresowanym, na żądanie, informacji o toczących się procesach planistycznych (Art.23) obciąża gminy. Wystarczyłoby  umieszczać takie informacje na stronie urzędu gminy.
6) Nieporozumieniem jest nakaz (Art. 27 ust.1) niezwłocznej zmiany planu ogólnego w przypadkach zmiany prawa, wydania (niezgodnych z tym planem) decyzji dot. realizacji celu publicznego, lub po dokonaniu zmian o których mowa w Art.13 ust.1 pkt 2 tiret 3-13).  Albo plany będą musiały być zmieniane nieustannie (strata czasu, koszty!!!), albo będzie to przepis martwy.

PLAN  ZABUDOWY:

7) Obejmowanie planem zabudowy CAŁEJ (wyznaczonej w planie ogólnym) specjalnej strefy funkcjonalnej  (Art. 33 ust.2) jest nieporozumieniem. Wyznaczane w planie ogólnym specjalne strefy funkcjonalne mogą obejmować znaczne powierzchnie gmin (np. tereny przemysłowe, produkcyjne, składów i magazynów…- Art. 12  ust. 7). Narzucanie całościowych opracowań, podczas gdy zmiany mogą dotyczyć np. tylko terenów jeszcze niezainwestowanych jest nieuzasadnione również ze względów ekonomicznych (koszty opracowań),
8) Ustawa(Art. 34.ust.4) narzuca obejmowanie procedurą „scalania i podziału” (w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami) wszystkich nowych terenów inwestycyjnych, obsługiwanych przez nowo projektowane drogi, ale również terenów przestrzeni publicznej.  Tereny przestrzeni publicznej to m. innymi: place, skwery, promenady, bulwary, tereny zieleni publicznej itd. O ile wydzielenie tych terenów publicznych jest uzasadnione, to już narzucanie przeprowadzania skomplikowanej i czasochłonnej procedury „scalania i podziału” jestnadmiernym zbiurokratyzowaniem. Konieczność opracowania założeń do geodezyjnego projektu scalania i podziału (Art. 35 ust.5 pkt4), znacząco wydłuża procedurę sporządzania planu zabudowy. Konieczność przeprowadzenia długotrwałej, sformalizowanej procedury „podziału i scalania” (Art. 101-108 ustawy o gospodarce nieruchomościami) wydłuży a w czasem wręcz uniemożliwi działania inwestycyjne dotyczące przestrzeni publicznych.
9) Narzucenie konieczności ustalania harmonogramu sporządzania planów zabudowy już na etapie opracowywania planu ogólnego (Art.14 ust.5.pkt 4), jak również ograniczenie możliwości przystąpienia do planu zabudowy tylko do obszarów ujętych w tym harmonogramie (Art.36 ust.1) znacząco usztywnia i spowalnia działania inwestycyjne. Gminy to „żywe organizmy”. Takie zapisy znacząco spowolnią gminom możliwości elastycznego dostosowywania się do zmieniającej się koniunktury, potrzeb i uwarunkowań.
10) Bardzo niebezpieczny dla gmin zapis zmuszający  do podejmowania uchwał o przystąpieniu do planu zabudowy również w przypadku uznania go za niezgodny ze strategią gminy lub planem ogólnym (Art. 43 ust.5). Zagrożenie polega na przeniesieniu na gminę skutkówodszkodowawczych za plany zabudowy uwzględniających uwarunkowania o których mowa w Art. 43 ust.1 pkt.3. Plany takie, chociaż nie są „samodzielnym ustaleniem przez gminę społeczno-gospodarczego przeznaczenia terenu”, to ponieważ nie są wymienione w zwolnieniach z odpowiedzialności odszkodowawczej, o której mowa w Art. 130 ust.2., będą skutkowały roszczeniami wobec gmin.
11) Wyznaczenie absurdalnego, nie realnego 3-miesięcznego (!!!) terminu  na sporządzenie planu o którym mowa w Art. 43 ust.1,  jak również przekazanie po tym terminie  kompetencji w tym zakresie wojewodzie (Art. 44), jest de facto  przekazaniem wojewodzie kompetencji do sporządzania narzuconych gminom, nie zgodnych z ich strategią rozwoju  planów zabudowy.

ZINTEGROWANY  PROJEKT  INWESTYCYJNY:

12) Nie należy ograniczać  inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej „Zintegrowanych Projektów Inwestycyjnych” wyłącznie do przedsiębiorców (Art.58 ust.1)….
13) Treść zapisów ustawy ogranicza władztwo planistyczne gminy, na rzecz władztwa planistycznego przedsiębiorców (w tym developerów). Należy wprowadzić wymóg zgodności/braku sprzeczności „zintegrowanych projektów inwestycyjnych” z gminnymi aktami planowania przestrzennego. Brak takiego wymogu sprowadza zagrożenie generowania konfliktów,  np. wprowadzania działalności produkcyjnej w obszar mieszkalnictwa (lub odwrotnie),  zabudowę nie stanowiących „specjalnej” lub „jednostkowej” strefy terenów zielonych itd.  Proponowane zapisy przypominają regulację ustawy „lex developer”.
14) Wójt/prezydent powinien mieć możliwość weryfikacji wniosku nie tylko pod względem formalnym (Art. 60), ale i pod względem zgodności z gminnymi aktami planistycznymi.
15) Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zintegrowanego projektu inwestycyjnego, powinna przygotowywać osoba  posiadająca uprawnienia i kwalifikacje o których mowa w Art.9 ust.1 pkt2.


INWESTYCJE  CELU  PUBLICZNEGO:

16) Regulacje narażają samorządy województwa/powiatu na zbędne/nadmierne koszty odszkodowawcze (Art.82.ust.1, Art. 82 ust.6) !!!  Nie należy wymuszać obejmowania „decyzją o rezerwacji terenu” całych działek ewidencyjnych (Art. 78. Ust.5). W przypadkach, gdy inwestycja będzie lokalizowana tylko na fragmencie działki ewidencyjnej, nadużyciem jest ograniczanie praw właścicielskich do całej nieruchomości i narażanie samorządów na koszty związane z roszczeniami odszkodowawczymi. Absurdalne regulacje uniemożliwiają właścicielowi nie tylko realizację jakiejkolwiek inwestycji na nie kolidującej z realizacją inwestycji publicznej części własnej nieruchomości, ale blokują  nawet podział działki i wydzielenie z niej części przeznaczonej na realizację celu publicznego (Art.79 ust 9) tak, aby „uwolnić” pozostałą część działki ewidencyjnej z ograniczeń o których mowa w Art.79. ust.1., co jest absurdem.
17) Niesprawiedliwe społecznie jest nie tylko obejmowanie „rezerwacją” całych działek ewidencyjnych, ale również;
a) wyłączenie możliwości uchylenia/stwierdzenia nieważności po upływie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji „o rezerwacji terenu” (Art. 80 ust.3-4),
b) wyłączenie możliwości uchylenia decyzji gdy wadą dotknięta jest tylko jej część  (Art. 80 ust. 5),
c) brak terminu obowiązywania decyzji o rezerwacji terenu(Art. 81),

PRZEPISY  PRZEJŚCIOWE:

18) W ustawie brak przepisów przejściowych dotyczących obowiązujących i będących w trakcie procedowania „studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin”. Uniemożliwia to realizację zapisów Art. 144, dotyczących procedowania planów miejscowych (w terminie 3 lat), w trybie przepisów dotychczasowych, ponieważ nie będzie można stwierdzić zgodności zapisów mpzp z ustaleniami „Studium….” , które eliminuje się z obiegu prawnego.
19) Regulacje Art.143 ust 5 narażają samorządy gmin na kolejne koszty z tytułu roszczeń odszkodowawczych (wygaśnięcie planów miejscowych sprzecznych z planem ogólnym, wywołuje skutki o których mowa w rozdziale 7).

Anna Rembowicz-Dziekciowska


OdpowiedzCytat
KRos
 KRos
(@kros)
Gość
Dołączył:1 rok  temu
Wpisy: 1
13/06/2019 11:38 am  

Uwaga do art. 130

Projektowane przepisy zawierają szereg regulacji korzystnych, jak:

- obniżenie wielkości roszczeń z tytułu spadku wartości nieruchomości do 30% (p.4),

- zniesienie limitu czasu na egzekwowanie renty planistycznej (p.5),

- możliwość nieodpłatnego przejęcia działek pod drogi i przestrzenie publiczne, choć w praktyce nie wiadomo,

jak skutecznie mogłyby być realizowane procedury scalania i podziału, a sam przepis jest sformułowany nieco "krakowskim targiem" (brak odszkodowania do 20% powierzchni przejmowanej nieruchomości, więc wykup pozostałych 80% - jak wycenianych?)

Podstawowym zagadnieniem jest jednak możliwość realizacji założeń p. 1 i 2.

W p. 1 w stosunku do aktualnych regulacji pozostaje zapis odnoszący się do korzystania w dotychczasowy sposób, ale już nie "zgodnie z  dotychczasowym przeznaczeniem". Zauważyć bowiem należy, że roszczenia zostały przeniesione na inwestora wykonującego zapisy aktu planowania przestrzennego (!), a zdjęte z gminy, a więc inwestor nie może odpowiadać za realizację przepisów, których nie ustanawiał.

Jeśli intencją ustawodawcy (projektodawcy) jest rozwiązanie na wzór niemiecki (prawna ochrona aktualnego, a nie domniemanego-oczekiwanego stanu zagospodarowania), to zapis "w dotychczasowy sposób" powinien być skorygowany na "zgodnie z dotychczasowym sposobem zagospodarowania".

Uwaga do art. 129: w pierwszej linii literówka ("aktami planowani przestrzennego")

To tyle na raz...Krzysztof Rosenkiewicz


OdpowiedzCytat
[...]
(@x)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 180
14/06/2019 8:02 am  
Wysłany przez: KRos

Uwaga do art. 130

Projektowane przepisy zawierają szereg regulacji korzystnych, jak:

- obniżenie wielkości roszczeń z tytułu spadku wartości nieruchomości do 30% (p.4),

- zniesienie limitu czasu na egzekwowanie renty planistycznej (p.5),

- możliwość nieodpłatnego przejęcia działek pod drogi i przestrzenie publiczne, choć w praktyce nie wiadomo,

To tyle na raz...Krzysztof Rosenkiewicz

Czytam i własnym oczom nie wierzę - Pana tak na serio, czy to tylko taka mocno zakamuflowana szydera?


OdpowiedzCytat
ptaq
 ptaq
(@ptaq)
Bardzo Aktywny Użytkownik
Dołączył:2 lata  temu
Wpisy: 115
14/06/2019 6:21 pm  

Czytam i własnym oczom nie wierzę - Pana tak na serio, czy to tylko taka mocno zakamuflowana szydera?

Nie wierzysz??? No weź!!! Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że nie znasz powiedzenia, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a punkt siedzenia (jeśli ufać intuicji i przeglądarce) jest taki  http://bip.poznan.pl/bip/radni/krzysztof-rosenkiewicz,13096/
Mnie zatem absolutnie nie dziwi fakt, że Pan Krzysztof uważa, za korzystną okoliczność, że jeśli mu gmina zdeprecjonuje aktem prawa miejscowego wartość jego działki o 100 tysięcy, to On na sesji Rady podniesie rękę za tym, żeby dostał 30% tej obniżki. Altruizm godny naśladowania ... Ja, jako dziecku PRLu skomentuję wypowiedź tak  https://www.youtube.com/watch?v=OWEMoJYvbos


OdpowiedzCytat