POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem portalu internetowego Urbanistyka.info (dalej jako „Portal”) jest Filip Sokołowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Urbanconsulting Filip Sokołowski” z siedzibą w Gdyni (81-586) przy ul. Strzelców 46, lokal 35 (dalej jako „Urbanconsulting”). Przedmiotem niniejszej polityki prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) jest ochrona prywatności użytkowników Portalu (dalej jako „Użytkownicy”). Urbanconsulting zastrzega sobie możliwość jednostronnego wprowadzania zmian do Polityki Prywatności w każdym czasie. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane Użytkowników przetwarzane są przez Urbanconsulting zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „ODO”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. wykonania przez Urbanconsulting obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  2. wykonania zobowiązań umownych Urbanconsulting,
  3. monitorowania prawidłowości działania i bezpieczeństwa Portalu,
  4. marketingowych,
  5. pośrednictwa pracy dla Użytkowników.

Urbanconsulting jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w rozumieniu ODO oraz RODO.

Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i następuje, w szczególności, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamieszczonych na Portalu. Jednakże część danych osobowych może być podawana w sposób zautomatyzowany poprzez ustawienia urządzeń i narzędzi informatycznych Użytkowników wykorzystywanych do korzystania z Portalu. Niepodanie niektórych danych będzie skutkowało brakiem dostępu do części funkcjonalności Portalu, a także usług, w szczególności, „Bazy specjalistów, „Forum”, czy „Giełdy pracy”.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania w każdym czasie.

Bez wyraźnej, pisemnej zgody Użytkownika Urbanconsulting nie udostępnia jego danych osobowych podmiotom trzecim za wyjątkiem uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Niezapowiedziane wiadomości

Urbanconsulting zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do Portalu, serwisów, czasopism, usług i produktów Urbanconsulting (np. zmiany, wewnętrzne promocje, informacje o nowych produktach), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne.

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego Portal, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały zamieszczone na Portalu są objęte prawem autorskim i chronione przepisami prawa. Ich wykorzystywanie, kopiowanie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez wiedzy i wyraźniej pisemnej zgody Urbanconsulting jest niezgodne z prawem oraz zagrożone odpowiedzialnością cywilną i karną.

Treści publikowane przez Użytkowników

Użytkownicy odpowiadają za treści zamieszczane na Portalu, w szczególności, na „Forum”. Niedozwolone jest publikowanie przez Użytkowników treści niezgodnych z przepisami prawa, postanowienia niniejszej „Polityki Prywatności” albo innych regulaminów regulujących funkcjonowanie Portalu, w szczególności, treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób, obscenicznych, a także reklam. Administrator Portalu ma prawo usunąć takie treści z Portalu bez uprzedniego powiadamiania o tym Użytkownika, który je zamieścił.

W przypadku rażącego naruszania przez Użytkownika powyższych zakazów administrator Portalu może czasowo odmówić Użytkownikowi dostępu do Portalu, powiadamiając go o tym fakcie, a w przypadku dalszych naruszeń, uniemożliwić mu bezterminowo korzystanie z Portalu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na Portalu były rzetelne, prawdziwe i kompletne, Urbanconsulting nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania tychże informacji. W szczególności, Urbanconsulting nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy, nieaktualność czy nieautentyczność informacji zawartych na Portalu.

Żadne informacje zawarte na Portalu nie stanowią opinii prawnej, porady prawnej ani jakiejkolwiek interpretacji przepisów prawa. Urbanconsulting nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zamieszczonych na Portalu niezgodnie z takim zastrzeżeniem.